รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted by:

ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 61 ไตรมาสที่ 1

ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 61 ไตรมาสที่ 2

ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 61 ไตรมาสที่ 3

รายงานรายจ่ายดำเนินงาน ปี 61 ไตรมาส 1

รายงานรายจ่ายดำเนินงาน ปี 61 ไตรมาส 2

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 110.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน ม.3

Posted by:

S__167370756

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 23.00 เมตร บ้านนางวนิดา กำทุ่ง ถึงรางระบายน้ำเดิม ปากซอย 30 บ้านนาแหลมเหนือ ม.3

Posted by:

S__167370758

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวรวม 25.00 เมตร ถนนทางเข้าบ้านนางจริยา มั่งมี ถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านทุ่งกวาว ม. 1

Posted by:

S__167370759

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 36.00 เมตร พร้อมว่างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 3 ท่อน บ้าน ด.ต.สุวรรณ อินวรรณ ถึงบ้านนายสุกิจ ชองตัน ม.2

Posted by:

102015

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 110.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน จากบ้านตะวันถึงลำเหมืองเดิม ราษฎร์อุทิศ ซอย 5 ม.2

Posted by:

S__167370761

0
Page 1 of 78 12345...»