ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 117.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน ม.2

Posted by:

S__167370755

0

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

Posted by:

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง -ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6

Posted by:

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6-ดาวน์โหลดที่นี่

0

โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยเริ่มจากสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกวาว
45135

45138

45139

0

โครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อม

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว โดย ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน และการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล โดยให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม และการใช้เศษที่เหลือใช้มาทำที่รองครก รองเขียง ที่รองแจกัน เป็นต้น ้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน…
49670

49672

49730

49735

49746

49800

0

“ช่องทางการรายงานการเฝ้าระวังการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สามารถแจ้งตามช่องทางดังนี้”

Posted by:

“ช่องทางการรายงานการเฝ้าระวังการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สามารถแจ้งตามช่องทางดังนี้”
1.รับแจ้งทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 054-522203
2.รับแจ้งทาง Facebook เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
3.รับแจ้งผ่านสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่

0
Page 2 of 78 12345...»