โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยเริ่มจากสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกวาว
45135

45138

45139

0

โครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อม

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว โดย ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน และการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล โดยให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม และการใช้เศษที่เหลือใช้มาทำที่รองครก รองเขียง ที่รองแจกัน เป็นต้น ้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน…
49670

49672

49730

49735

49746

49800

0

[ กิจกรรมปรับปรุงฝาย หมู่ที่ 3 “อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง ]

Posted by:

[ กิจกรรมปรับปรุงฝาย หมู่ที่ 3 “อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง ]

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว และ ราษฏรหมู่ 3 ร่วมดำเนินกิจกรรมซ่อมสร้างและปรับปรุงฝายหมู่ที่ 3 ตามกิจกรรม “อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง” วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ บ้านนาแหลม หมู่ที่ 3

    ทำรายการเมื่อ: 20-มิย.-16at 11:57

 

0

[ ร่วมพิธีเปิดงาน”อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง” ]

Posted by:

[ ร่วมพิธีเปิดงาน”อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง” ]

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว ร่วมกับ พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมพิธีเปิดงาน “อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง ” ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ กาดสามวัย

    ทำรายการเมื่อ: 20-มิย.-16at 11:44

0

[ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (16 ช่ัวโมง) การทำประเป๋าผ้าด้นมือ ]

Posted by:

[ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (16 ช่ัวโมง) การทำประเป๋าผ้าด้นมือ ]

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น(16 ช่ัวโมง) การทำประเป๋าผ้าด้นมือ วันที่ 11 มิถุนายน 2559  และ 18 มิถุนายน 2559 ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

    ทำรายการเมื่อ: 20-มิย.-16at 11:26

0

[ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ประจำปี 2559 ]

Posted by:

[ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ประจำปี 2559 ]

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559

    ทำรายการเมื่อ: 20-มิย.-16at 10:51

 

0

[ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวทำบุญพร้อมเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกวาว ]

Posted by:

[ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวทำบุญพร้อมเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกวาว ]

    ทำรายการเมื่อ: 02-กค.-15at 14:46

0

[ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี ]

Posted by:

[ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี ]

เทศบาลตำบลทุ่งกวาวร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ออกหน่วยบริการตัดผมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกวาวฟรี ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

    ทำรายการเมื่อ: 26-มีค.-15at 14:40

0

[ โครงการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวตามแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว ของ ศพค.ต.ทุ่งกวาว ]

Posted by:

[ โครงการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวตามแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว ของ ศพค.ต.ทุ่งกวาว ]

ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลทุ่งกวาว ได้จัดโครงการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวตามแบบประเ มินความเข้มแข็งของครอบครัว  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

    ทำรายการเมื่อ: 05-สค.-14at 10:06

0
Page 1 of 6 12345...»