ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร เริ่มจากหน้าโรงแรมเดอะสิริ ถึงหน้าบ้านนายสุขุม กันกา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

??ҹ??С??

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร เริ่มจากหน้าโรงแรมเดอะสิริ ถึงหน้าบ้านนายสุขุม กันกา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

??ҹ??С??

0

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ปี ธันวาคม ๒๕๖๒) และตามรายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงของพัสดุและราคากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

??ҹ??С??

0