ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ

Posted by:

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ

1.ประกาศครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง_จำนวน_5_รายการ – ดาวน์โหลดที่นี่

2. เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง_จำนวน_5_รายการ.

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 28-กค.-15at 10:14  
0

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

Posted by:

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ]

182_ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการสอบราคา___จำนวน_2_โครง.doc

    ทำรายการเมื่อ: 17-กค.-15at 16:42
0

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

Posted by:

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

B17_ประกาศผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกโครงการสอบราคา___จำนวน_2_โ ครง.doc

    ทำรายการเมื่อ: 17-กค.-15at 16:35
0

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 5 รายการ

Posted by:

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 5 รายการ

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  จำนวน 5  รายการ  มีรายละเอียดดังนี้

1.  ข้อแยกท่อธารประปาดับเพลิง  ขนาด 4×2.5×2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง   จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 12,000.- บาท

 1. ข้อแยกทางส่งน้ำ มีวาล์วปิด-เปิด  ขนาด 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง  ทนต่อแรง กระแทกขณะใช้งานผจญเพลิง  จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 10,000.- บาท
  1. ชุดผจญเพลิง  เสื้อและกางเกงผจญเพลิง  ซึ่งมีคุณสม บัติทนไฟและทนความร้อย  หมวดดับเพลิง   & nbsp;   ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง  ผ้าคลุมศีรษะ  จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 80,000.- บาท
  2. สายส่งน้ำดับเพลิง  ขนาด 2.5 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว ทนต่อความร้อน  และสารเคมี  แต่ละเส้นมีความยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 4 เส้น งบประมาณ 40,000.- บาท
  3.  

   3.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)       8  กรกฎาคม  2558                                     .    ;           ;           ;           ;

   4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        4.1 ข้อแยกท่อธารประปาดับเพลิง  ขนาด 4×2.5×2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง  จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 12,000.- บาท

   –  หจก.นิธิโปรดักส์ไพร์แอนด์เซฟตี้      ;           ;      เสนอราคา    5,500.- บาท

   –  ร้านเซนเตอร์วันซัพพลาย      &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;       เสนอราคา  12,000.- บาท

   –  ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง      & nbsp;                              เสนอราคา  12,000.- บาท

   4.2  ข้อแยกทางส่งน้ำ มีวาล์วปิด-เปิด  ขนาด 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง  ทนต่อแรงกระแทกขณะใช้งานผจญเพลิง  จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 10,000.- บาท

   –  หจก.นิธิโปรดักส์ไพร์แอนด์เซฟตี้      ;           ;      เสนอราคา   7,800.- บาท

   –  ร้านเซนเตอร์วันซัพพลาย      &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;       เสนอราคา  10,000.- บาท

   –  ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง      & nbsp;         & nbsp;                  เสนอราคา  10,000.- บาท

   4.3  ชุดดับเพลิง เสื้อและกางเกงผจญเพลิงซึ่งมีคุณสมบัติทนไฟและทนความร้อนหมวกดั บเพลิง   ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ผ้าคลุมศรีษะ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 80,000.- บาท

   –  หจก.นิธิโปรดักส์ไพร์แอนด์เซฟตี้      ;           ;      เสนอราคา 73,000.- บาท

   –  ร้านเซนเตอร์วันซัพพลาย      &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;        เสนอราคา 80,000.- บาท

   –  ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง      & nbsp;         & nbsp;                   เสนอราคา 80,000.- บาท

   4.4 สายส่งน้ำดับเพลิง  ขนาด 2.5 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว ทนต่อความร้อน  และสารเคมี  แต่ละเส้นมีความยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว   จำนวน 4 เส้น งบประมาณ 40,000.- บาท

   –  หจก.นิธิโปรดักส์ไพร์แอนด์เซฟตี้      ;

   ขนาด 2.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  19,600.- บาท

   ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  25,000.- บาท

   –  ร้านเซนเตอร์วันซัพพลาย      &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;

   ขนาด 2.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  25,000.- บาท

   ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  21,000.- บาท

   –  ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง      & nbsp;         & nbsp;

   ขนาด 2.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  21,600.- บาท

   ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  25,600.- บาท

    

   หัวฉีดน้ำฝอย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากทองเหลืองชุบโครเมียม จำนวน 1 ชุด   งบประมาณ 5,000.- บาท   รวมจำนวนเงินจัดซื้อทั้งสิ้น   147,000.- บาท  ราคากลาง 125,100.- บาท

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 5 รายการ

         / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

   2.1  ข้อแยกท่อธารประปาดับเพลิง  ขนาด 4×2.5×2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง   จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 12,000.- บาท

   2.2  ข้อแยกทางส่งน้ำ มีวาล์วปิด-เปิด  ขนาด 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง  ทนต่อแรงกระแทกขณะใช้งานผจญเพลิง  จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 10,000.- บาท

   2.3  ชุดผจญเพลิง  เสื้อและกางเกงผจญเพลิง  ซึ่งมีคุณสมบัติทนไฟและทนความร้อย  หมวดดับเพลิง       ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง  ผ้าคลุมศีรษะ  จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 80,000.- บาท

   2.4 สายส่งน้ำดับเพลิง  ขนาด 2.5 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว ทนต่อความร้อน  และสารเคมี  แต่ละเส้นมีความยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 4 เส้น งบประมาณ 40,000.- บาท

   2.5 หัวฉีดน้ำฝอย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากทองเหลืองชุบโครเมียม จำนวน 1 ชุด   งบประมาณ 5,000.- บาท

    

   4.5 หัวฉีดน้ำฝอย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากทองเหลืองชุบโครเมียม จำนวน 1 ชุด   งบประมาณ 5,000.- บาท

   –  หจก.นิธิโปรดักส์ไพร์แอนด์เซฟตี้      ;           ;      เสนอราคา  4,200.- บาท

   –  ร้านเซนเตอร์วันซัพพลาย      &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;       เสนอราคา  5,000.- บาท

   –  ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง      & nbsp;                              เสนอราคา  5,000.- บาท

    

   5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

   5.1  นายนพรัตน์  วะณาไธสง     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ    เป็นประธานกรรมการ

   5.2  นายเจษฎา  อาชาศรัย           ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ  เป็นกรรมการ

   5.3  นางสาววิณุรา  อินวรรณ      ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ      & nbsp; เป็นกรรมการ

    

   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                  ประกาศ   ณ  วันที่   16  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2558

                                                ประกิจ  สุภาผล

                                           (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

   ทำรายการเมื่อ: 16-กค.-15at 10:57

0

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

Posted by:

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง_จำนวน_2_โครงการ- ดาวน์โหดลที่นี่

    ทำรายการเมื่อ: 01-กค.-15at 11:52
0

ประกาศราคากลาง ปร.4, ปร.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ หมู่ 2

Posted by:

ประกาศราคากลาง ปร.4, ปร.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ หมู่ 2

– ประกาศราคากลาง ปร.4, ปร.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ หมู่ 2

    ทำรายการเมื่อ: 29-มิย.-15at 14:07
0

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ หมู่ 2

Posted by:

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ หมู่ 2 

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวเหล็ก   กันตก หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

                     –  ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหน้าวัดโศภนาลัยและบริเวณใต้ต้นศรีมหาโพธิ์

ก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  พร้อมราวเหล็กกันตกสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวราว  164.00 เมตร บริเวณสะพานหน้าวัดโศภนาลัย  ถึงฝายน้ำล้น ข้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2  ทั้ง 2 ฝั่ง

                     –  เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากสะพานทางเข้าวัดโศภนาลัยถึงฝายน้ำล้นบริเวณหน้าโรงพยาบ าลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว บ้านนาแหลม หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ตามแบบที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด งบประมาณ 324,300.- บาท

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้ าง

1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างพนังฯ  หมู่ 2

      / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    324,300.-  บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

–  ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหน้าวัดโศภนาลัยและบริเวณไต้ต้นศรีมหาโพธิ์

–  ก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  พร้อมราวเหล็กกันตกสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวราว  164.00 เมตร บริเวณสะพานหน้าวัดโศภนาลัย  ถึงฝายน้ำล้น ข้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2  ทั้ง 2 ฝั่ง

 

                     –  เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากสะพานทางเข้าวัดโศภนาลัยถึงฝายน้ำล้นบริเวณหน้าโรงพยาบ าลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว บ้านนาแหลม หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ตามแบบที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่    22  มิถุนายน  2558    เป็นเงิน 310,900.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  ปร 4  ราคา 244,328.74  บาท   , ปร 5 ราคา    310,900.-  บาท  , ปร 6  ราคา   –     บาท

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                    เป็นประธานกรรมการ

2. นายนพรัตน์  วะณาไธสง   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                     เป็นกรรมการ

3. นายสุกิจ  บุญกาวิน              ตำแหน่ง  นายช่างโยธา                                เป็นกรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

               ประกาศ   ณ  วันที่  29     เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2558

                                                                                                        ประกิจ สุภาผล

                                                                                              (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างที่จอดรถพร้อมรั้วงานเทลานฯ หมู่ 6

Posted by:

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างที่จอดรถพร้อมรั้วงานเทลานฯ หมู่ 6

ดาวน์โหลดที่นี่
    ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-15at 11:15
0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ฯ หมู่ 6 (ครั้งที่ 3)

Posted by:

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ฯ หมู่ 6 (ครั้งที่ 3) ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางฯ_หมู่_6_ครั้งที่_3.pdf

    ทำรายการเมื่อ: 17-มิย.-15at 11:51
0
Page 2 of 29 12345...»