ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองฯ หมู่ 1 (ครั้งที่ 2)

Posted by:

ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองฯ หมู่ 1 (ครั้งที่ 2)

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ขอยกเลิกประกาศ  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ ก  จำนวน 2 ช่วง

(ประกาศสอบราคาครั้งที่ 2)  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเห ล็ก  จำนวน 2 ช่วง  หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว (ช่วงที่ 1)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นานางทองดี  กวาวสาม  ถึงที่นา  นายจรูญ  เมฆกวาว (ช่วงที่ 2)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา  นางนงคราญ  ชัยนันท์  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาว กำหนด  งบประมาณ 276,300.- บาท  ราคากลาง 255,100.- บาท นั้น

 เนื่องจาก โครงการดังกล่าว  ไม่มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหม ืองฯ  ดังกล่าว  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                         จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                     ประกาศ  ณ วันที่ 26  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

ประกิจ  สุภาผล

                                                           (นายประกิจ  สุภาผล)                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

   ทำรายการเมื่อ: 26-พค.-15at 13:25   
0

ประกาศยกเลิกโครงการที่ 4

Posted by:

ประกาศยกเลิกโครงการที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ขอยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืแงพร่

จังหวัดแพร่

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก& ;nbs p; ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย 1.60 เมตร ลึกภายในเฉลี่ย 1.00 เมตร  ผนังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 75.00 เมตร  เริ่มจากบ้านนางละออ  แจ่มศรี  ถึงบ้าน นายนคร  ฐานะวุฒิพงษ์  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  งบประมาณ 321,200.- บาท ราคากลาง 315,700.- บาท

               เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่มีผู้สนใจมายื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรี ตเสริมเหล็กฯ  ดังกล่าว  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                 ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2558

                                                                               ประกิจ  สุภาผล

                                                                      (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

  ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 16:32
  
0

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 5

Posted by:

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคา (โครงการที่ 5)

 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฯ  หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ 320,700.-บาท ราคากลาง 316,400.- บาท

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ตกลงรับราคาจากผู้ที่เสนอราคาที่ได้เสนอราคา  ดังนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1 –     ร้านวีระยุทธก่อสร้าง 316,000.- 80 60

ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและมีคุณสมบัติที่เป็นประโยช น์

ต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ 15 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

 

 

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 

  ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 15:37
0

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 3

Posted by:

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 3 

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคา  (โครงการที่ 3 )

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ   หมู่ 4  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งกวาว  ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย  0.40 เมตร  ลึกภายในเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว  75 เมตร ห้องแถวเช่าถึงรางระบายน้ำเดิม ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด งบประมาณ  138,800.- บาท  ราคากลาง 137,400.- บาท

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ตกลงรับราคาจากผู้ที่เสนอราคาที่ได้เสนอราคา  ดังนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1 –     ร้านสีทอน 134,900.- 45 65

               ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและมีคุณสมบัติที่เป็นประโยช น์

ต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ  ณ  15   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

                                                                                                                  ประกิจ  สุภาผล

                                                                                                             (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                                              นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

0

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 2

Posted by:

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 2 

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคา(โครงการที่ 2)

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้านฯ  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งกวาว  กว้าง 7.00 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร บริเวณสะพานหน้าวัดนาแหลมเหนือ  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  117,400.- บาท  ราคากลาง 106,400.- บาท

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ตกลงรับราคาจากผู้ที่เสนอราคาที่ได้เสนอราคา  ดังนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1 –     ร้านอัครเดช 106,200.- 65 45

ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและมีคุณสมบัติที่เป็นประโยช น์

ต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

 

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 

 

 ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 15:35
0

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 1

Posted by:

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคา (โครงการที่ 1 )  

โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ หมู่ 1  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

  ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์  ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.25 ตารางเมตร  พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  53,700.- บาท   ราคากลาง 52,900.- บาท

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ตกลงรับราคาจากผู้ที่เสนอราคาที่ได้เสนอราคา  ดังนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

 

–     ร้านอัครเดช

 

52,700.-

 

65

 

45

 

               ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและมีคุณสมบัติที่เป็นประโยช น์

ต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  15   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

 

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 15:29
0

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 5

Posted by:

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคา (โครงการที่ 5)

 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฯ  หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ 320,700.-บาท ราคากลาง 316,400.- บาทคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้รับเอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

 ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

2

–     ร้านธนัชธิตรา

–     ร้านวีระยุทธก่อสร้าง

316,400.-

316,000.-

80

80

60

60

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    ณ   วันที่ 15  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2558

 

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 15:28
0

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 3

Posted by:

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคา (โครงการที่ 3 )

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ   หมู่ 4  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งกวาว  ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย  0.40 เมตร  ลึกภายในเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 75  เมตร ห้องแถวเช่าถึงรางระบายน้ำเดิม  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  138,800.- บาท  ราคากลาง 137,400.- บาทคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้รับเอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

2

–     ร้านสีทอน

–     ร้านสุภัทราสวนสวย

134,900.-

137,400.-

45

45

65

60

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                 ประกาศ    ณ   วันที่  15    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2558

                                                                                                                       ประกิจ  สุภาผล

                            (นายประกิจ  สุภาผล)

                              นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 15:27

0

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 2

Posted by:

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคา (โครงการที่ 2)

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งกวาว  กว้าง 7.00 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร บริเวณสะพานหน้าวัดนาแหลมเหนือ  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  117,400.- บาท  ราคากลาง 106,400.- บาทคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้รับเอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

2

–     ร้านอัครเดช

–     ร้านรวมธุระกิจ

106,200.-

106,400.-

65

65

45

45

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                 ประกาศ    ณ   วันที่ 15  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2558

                                                                                                                ประกิจ  สุภาผล

                             (นายประกิจ  สุภาผล)

                               นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

0
Page 3 of 29 12345...»