ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 1

Posted by:

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคา (โครงการที่ 1 )  

โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ หมู่ 1  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์  ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.25 ตารางเมตร  พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  53,700.- บาท   ราคากลาง 52,900.- บาทคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้รับเอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

2

 

–     ร้านรวมธุระกิจ

–     ร้านอัครเดช

 

52,900.-

52,700.-

 

65

65

 

45

45

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    ณ   วันที่  15    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2558

 

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 

 ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 15:25
0

เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะฯ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1

Posted by:

 เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะฯ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  10/2558

สอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1

 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่

                           ตามประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

                          ลงวันที่  6  เดือน  พฤษภาคม  2558เทศบาลตำบลทุ่งกวาว   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ซึ่งมีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกวาว (ช่วงที่ 1) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นา นางทองดี กวาวสาม ถึงที่นา นายจรูญ เมฆกวาว (ช่วงที่ 2)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา นางนงคราญ  ชัยนันท์  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมา ณ 276,300.- บาท  ราคากลาง 255,100.- บาท  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

              1.1  แบบรูปรายการละเอียด

              1.2  แบบใบเสนอราคา

              1.3  แบบสัญญาจ้าง

              1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

              1.5  สูตรการปรับราคา (ค่า K)

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

              2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างและต้ องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ     &n bsp;   ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

              2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอ าจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั ่งให้สละสิทธิ์  และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

              2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่ อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎห มายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน ท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวเชื่อถือ

                2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในสถานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีร ายชื่อ  ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแส ดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

 1. หลักฐานการเสนอราคา

              ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ด ังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราค ามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนดตามผลงานตามข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานซึ่งจะต้องแสดงรายการวั สดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

 1. การยื่นซองสอบราคา

              4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน ี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบ ุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีกา รขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

              4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง ให้ครบถ้วน

                    ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขแล ะตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั ้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

                    ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก ำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    80  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา     &n bsp;   โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบที่ตนได้เสนอไว้แ ละจะถอนการเสนอราคา มิได้

            4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เ กิน    60  วัน นับ ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบล ทุ่งกวาวให้เริ่มทำงาน

             4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯให้ถี่ถ ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบร าคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

             4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้า ซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่   10/2558  โดยยื่นโดยตรงต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาวใน ระหว่างวันที่  6 พฤษภาคม  2558  ถึงวันที่  25  พฤษภาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามวันเวลาราชการ   ยกเว้นวันที่                 

22 พฤษภาคม 2558 ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อการจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่)  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และวันที่  25 พฤษภาคม  2558  ยื่นซองระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 09.30  น. ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว  

                         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซอง สอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่   26  พฤษภาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนแล้วเสร็จ

 1. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม

 5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาราย นั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผก ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี ้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลทุ่งก วาวเท่านั้น

                 5.3   เทศบาลตำบลทุ่งกวาวสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม ่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

                  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หร ือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

                  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเ สนอราคา

                    (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่ เป็นสาระสำคัญหรือ   มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญาคณะกรรมการเปิดซองราคาหร ือเทศบาลตำบลทุ่งกวาวมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงส ภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหล ักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5   เทศบาลตำบลทุ่งกวาวทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือ ราคาหนึ่งราคาใดหรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขน าด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พ ิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ขอ งทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลทุ่งกวาวเป็นเด็ดขาด ผู้เส นอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู ้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสน อราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที ่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างใ ห้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้เทศบาลตำบลทุ่งกว าวมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

 1. การทำสัญญาจ้าง

               ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3  กับเทศบาลตำบลทุ่งกวาว ภายใน  7   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำ นวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลตำบลทุ่งกวาวยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกัน อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

              6.1  เงินสด

              6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว โดยเป็นเช็คลง วันที่ที่ทำสัญญา ก่อนหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ

              6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ  1.4

              6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย

              6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจก ารเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศข องธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประ เทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ต ามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยกา รพัสดุกำหนด ( การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงิ นไม่เกิน  10  ล้านบาท)

             หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

 1. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน    (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

                 เทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะจ่ายค่าจ้าง   โดยแบ่งออกเป็น  1   งวด   ดังนี้

                 งวดที่ 1  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ        –          ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   –         .ให้แล้วเสร็จภายใน                วัน

   งวดที่ 2  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ        –          ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   –           .ให้แล้วเสร็จภายใน                วัน

   งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามส ัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน&n bsp; 60  วัน

 1. อัตราค่าปรับ

     ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10   ของค่าจ้าง  ตามสัญญาต่อวัน

 1. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

              ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบระบุใน ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข ึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า …-. เดือน  2   ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

  10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำป ี งบประมาณ 2558  การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี พ.ศ. 2558  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดา ดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  276,300.- บาท   แล้วเท่านั้น

10.2  เมื่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้ องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอ ยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

   (1)   แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักง านคณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างปร ะเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

   (2)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือบรรทุกไทย หรือเรือที่ม ีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงา นคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ ื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุก ของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

                  (3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

       10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางการกำหนดระบุใน  ข้อ  6  เทศบาลตำบลทุ่งกวาวอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ10.4   เทศบาลตำบลทุ่งกวาวสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อกำห นดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักง านอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

 1. มาตรฐานฝีมือช่าง 

              เมื่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะ ต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้อ งมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานแล ะสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายและระเบียบ

                    ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

                                                                                                    เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

                                                                                                             ประกิจ  สุภาผล

                                                                                                   ( นายประกิจ  สุภาผล )

                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

                   วันที่  6  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 

 ทำรายการเมื่อ: 06-พค.-15at 10:46
0

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะฯ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1

Posted by:

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะฯ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ ก จำนวน 2 ช่วง หมู่ 1 ( ครั้งที่ 2 )ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งกวาว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกวาว (ช่วงที่ 1) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นา นางทองดี กวาวสาม ถึงที่นา นายจรูญ เมฆกวาว (ช่วงที่ 2)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา นางนงคราญ  ชัยนันท์  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ 276,300.- บาท  ราคากลาง 255,100.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1.                                           เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอ าชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  ; ; รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
 3.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับง านที่สอบราคาจ้าง ในวงเงิน 50,000.- บาท

  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่  22 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.00 น.  ณ  หมู่ 1  ตำบลทุ่งกวาว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

  กำหนดยื่นซองสอบราคา

                                              ระหว่างวันที่  6  พฤษภาคม   2558  ถึงวันที่ 25  พฤษภาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ยกเว้นวันที่  22  พฤษภาคม 2558 ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อการจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่)  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และวันที่  25 พฤษภาคม  2558  ยื่นซองเวลา  09.00  น.  ถึงเวลา 09.30 น.  ณ   เทศบาลตำบลทุ่งกวาว   ในวันเวลาราชการ

  กำหนดเปิดซองสอบราคา

                            ในวันที่  26  พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่)  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่  6  พฤษภาคม 2558  ถึงวันที่   22  พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.              ดูรายละเอียดได้ทาง www.toongkwao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-522203  ในวันเวลาราชการ

  ประกาศ  ณ  วันที่   6    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558

   

  ประกิจ  สุภาผล

  &nbs p;                     ( นายประกิจ  สุภาผล )

  นายกเทศมนตรีตำบลทุ ่งกวาว

    ทำรายการเมื่อ: 06-พค.-15at 10:43
0

ประกาศราคากลางก่อสร้างดาดฯ 2 ช่วง หมู่ 1

Posted by:

ประกาศราคากลางก่อสร้างดาดฯ 2 ช่วง หมู่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  (ครั้งที่ 2)โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง  หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว (ช่วงที่ 1)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นา นางทองดี  กวาวสาม  ถึงที่นา นายจรูญ เมฆกวาว (ช่วงที่ 2)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา นางนงคราญ  ชัยนันท์  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาว กำหนด  งบประมาณ 276,300.- บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้ าง

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 2 ช่วง  หมู่ที่ 1          ตำบลทุ่งกวาว   อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  276,300.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

3.  ลักษณะงานโดยสังเขป

(ช่วงที่ 1)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นา นางทองดี  กวาวสาม  ถึงที่นา นายจรูญ   เมฆกวาว

(ช่วงที่ 2) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา นางนงคราญ  ชัยนันท์ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   21  เมษายน   2558    เป็นเงิน   255,100.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  ปร 4  ราคา 203,933.37  บาท   , ปร 5 ราคา  255,100.-  บาท  , ปร 6  ราคา   –     บาท

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางชมบุญ  หมดมลทิน     ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว      &n bsp;        เป็นประธานกรรมการ

2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                           เป็นกรรมการ

3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                            เป็นกรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ  วันที่  29  เดือนเมษายน  พ.ศ.2558

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

    ทำรายการเมื่อ: 29-เมย.-15at 14:03
0

เอกสารสอบราคาโครงการที่ 1,2,3,4,5

Posted by:

เอกสารสอบราคาโครงการที่ 1,2,3,4,5 ]

เอกสารโครงการที่_1.docเอกสารโครงการที่_2.docเอกสารโครงการที่_3.docเอกสารโครงการที่_4.docเอกสารโครงการที่_5.doc

    ทำรายการเมื่อ: 22-เมย.-15at 16:22
0

ประกาศราคากลางตาม ปร.4 ปร.5 จำนวน 5 โครงการ

Posted by:

 

ประกาศราคากลางตาม ปร.4 ปร.5 จำนวน 5 โครงการ ]

โครงการที่_1_ที่อ่านหนังสือพิมพ์.pdf

โครงการที่_2_ป้าย_ม.3.pdf

โครงการที่_3__รางคสล.4.pdf

โครงการที่_4_รางคสล.5_ฝาเปิด.pdf

โครงการที่_5_ศาลาม6.pdf

-ดาวน์โหลดที่

  ทำรายการเมื่อ: 10-เมย.-15at 10:43
  
0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

Posted by:

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้าง  จำนวน 5 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

 1.               โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์  ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.25 ตารางเมตร  พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  53,700.- บาท   ราคากลาง 52,900.- บาท
 2.                  โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งกวาว  กว้าง 7.00 เมตร    สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  บริเวณสะพานหน้าวัดนาแหลมเหนือ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด   งบประมาณ  117,400.- บาท  ราคากลาง 106,400.- บาท
  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งกวาว  ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย  0.40 เมตร  ลึกภายในเฉลี่ย 0.30 เมตร  ยาว 75  เมตร  ห้องแถวเช่าถึงรางระบายน้ำเดิม  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด งบประมาณ  138,800.- บาท  ราคากลาง 137,400.- บาท
  2.              โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย 1.60 เมตร ลึกภายในเฉลี่ย 1.00 เมตร ผนังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 75.00 เมตร เริ่มจากบ้านนางละออ  แจ่มศรี  ถึงบ้าน นายนคร  ฐานะวุฒิพงษ์  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  งบประมาณ  321,200.- บาท  ราคากลาง  315,700.- บาท
  3.               โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร  หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ 320,700.- บาท     ราคากลาง 316,400.- บาท

   โครงการที่ 1

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้ าง

   1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ หมู่ที่ 1

   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   53,700.- บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

   3. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์  ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.25 ตารางเมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด

   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   27  มีนาคม 2558   เป็นเงิน   52,900.- บาท

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1  ปร 4 (41,585.07)   , ปร 5 ราคา  52,900.- บาท  , ปร 6  ราคา       –     บาท

   6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1. นางชมบุญ  หมดมลทิน        ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                  เป็นประธานกรรมการ

   2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                             เป็นกรรมการ

   3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ

    

   โครงการที่ 2

   1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    117,400.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

   3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งกวาว  กว้าง 7.00 เมตร   สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  บริเวณสะพานหน้าวัดนาแหลมเหนือ  ตามแบบเทศบาลตำบล ทุ่งกวาวกำหนด  

   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   27  มีนาคม 2558   เป็นเงิน   106,400.- บาท

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1  ปร 4 (83,662.46)   , ปร 5 ราคา  106,4000.- บาท  , ปร 6  ราคา       –     บาท

   6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1. นางชมบุญ  หมดมลทิน        ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                  เป็นประธานกรรมการ

   2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                             เป็นกรรมการ

   3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ

   โครงการที่ 3

   1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    138,800.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

   3. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งกวาว  ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย  0.40 เมตร  ลึกภายในเฉลี่ย 0.30 เมตร  ยาว 75  เมตร  ห้องแถวเช่าถึงรางระบายน้ำเดิม  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด

   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   27  มีนาคม 2558   เป็นเงิน  137,400.- บาท

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1  ปร 4 (109,885.26)   , ปร 5 ราคา 137,400.- บาท  , ปร 6  ราคา       –     บาท

   6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1. นางชมบุญ  หมดมลทิน        ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                  เป็นประธานกรรมการ

   2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                             เป็นกรรมการ

   3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ

    

   โครงการที่ 4

   1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ 5

   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   321,200.- บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

   3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย 1.60 เมตร ลึกภายในเฉลี่ย 1.00 เมตร ผนังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 75.00 เมตร เริ่มจากบ้านนางละออ  แจ่มศรี  ถึงบ้าน นายนคร  ฐานะวุฒิพงษ์  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   27  มีนาคม 2558   เป็นเงิน   315,700.- บาท

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1  ปร 4 (252,411.04)   , ปร 5 ราคา  135,700.- บาท  , ปร 6  ราคา       –     บาท

   6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1. นางชมบุญ  หมดมลทิน        ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                  เป็นประธานกรรมการ

   2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                             เป็นกรรมการ

   3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ

    

   โครงการที่ 5

   1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฯ หมู่ 6

   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   320,700.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

   3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร  หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ 320,700.- บาท     ราคากลาง 316,400.- บาท

   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   27  มีนาคม 2558   เป็นเงิน   316,400.- บาท

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1  ปร 4 (248,656.67)   , ปร 5 ราคา  316,400.- บาท  , ปร 6  ราคา       –     บาท

   6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1. นางชมบุญ  หมดมลทิน        ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                เป็นประธานกรรมการ

   2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                             เป็นกรรมการ

   3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ

    

                    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                  ประกาศ   ณ  วันที่   10  เดือนเมษายน  พ.ศ.2558

                                                                                                       ประกิจ  สุภาผล

                                                                                                  (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

ทำรายการเมื่อ: 10-เมย.-15at 09:44

0

ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองฯ

Posted by:

ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองฯ

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง   ขอยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ ก จำนวน 2 ช่วง              ตำบลทุ่งกวาว    อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างดาด    ลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกวาว (ช่วงที่ 1) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นา      นางทองดี   กวาวสาม  ถึงที่นา นายจรูญ  เมฆกวาว  (ช่วงที่ 2)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย  2.50  เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย  0.80 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา นางนงคราญ  ชัยนันท์  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาว กำหนด  งบประมาณ 276,300.- บาท  ราคากลาง 255,300.-บาท  นั้น

เนื่องจากโครงการดังกล่าว     ไม่มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างดาด           ลำเหมืองฯ  ดังกล่าว   เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                         จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่  25  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2558

ประกิจ  สุภาผล

        ( นายประกิจ  สุภาผล )

      นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

0
Page 4 of 29 «...23456...»