ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองฯ หมู่ 1

Posted by:

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองฯ หมู่ 1

– ดาวน์โหลดที่นี่

    ทำรายการเมื่อ: 09-มีค.-15at 10:57
0

ประกาศราคากลาง

Posted by:

ประกาศราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง  หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว (ช่วงที่ 1)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นา นางทองดี  กวาวสาม  ถึงที่นา นายจรูญ เมฆกวาว (ช่วงที่ 2)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา นางนงคราญ  ชัยนันท์  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาว กำหนด  งบประมาณ 276,300.- บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้ าง

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 2 ช่วง  หมู่ที่ 1          ตำบลทุ่งกวาว   อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  276,300.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

3.  ลักษณะงานโดยสังเขป

(ช่วงที่ 1)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นา นางทองดี  กวาวสาม  ถึงที่นา นายจรูญ   เมฆกวาว

(ช่วงที่ 2) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา นางนงคราญ  ชัยนันท์ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่    13 กุมภาพันธ์  2558    เป็นเงิน   255,300.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  ปร 4  ราคา 204,169.48  บาท   , ปร 5 ราคา  255,300.-  บาท  , ปร 6  ราคา   –     บาท

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางชมบุญ  หมดมลทิน     ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว               เป็นประธานกรรมการ

2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                           เป็นกรรมการ

3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                            เป็นกรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

               ประกาศ   ณ  วันที่   3    เดือนมีนาคม พ.ศ.2558

                                                                                                              ประกิจ  สุภาผล

                                                                                                      (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาวทำรายการเมื่อ: 03-มีค.-15at 16:13

0

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก และรายชือผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างไหล่ทางฯ

Posted by:

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก และรายชือผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างไหล่ทางฯ

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการก่อสร ้างไหล่ทางฯ

ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งกวาว ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวเฉลี่ย 520.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีต  รวมกันไม่น้อยกว่า 776.00 ตารางเมตร  ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ 384,239.- บาท

                  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้รับเอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

2

3

–     หจก.แพร่ศรีชุม

–     ร้านธนัชธิตรา

–     บจก.บิวดิ้งอาร์ต

 

383,000.-

384,000.-

384,000.-

50

50

50

30

30

30

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                ประกาศ    ณ   วันที่  12    เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558

                                                                                               ประกิจ  สุภาผล

                             (นายประกิจ  สุภาผล)

                               นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

0

ประกาศราคากลาง ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางฯ และโครงการก่อสร้างลานกีฬา

Posted by:

ประกาศราคากลาง ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางฯ และโครงการก่อสร้างลานกีฬา ]

ราคากลาง_10_กพ.58_ตามราคาน้ำมันใหม่.xlsx

    ทำรายการเมื่อ: 12-กพ.-15at 16:21
0

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2)

Posted by:

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2) ]

โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ_ครั้งที่_2.doc

    ทำรายการเมื่อ: 12-กพ.-15at 16:18
0

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทาง (ครั้งที่ 2)

Posted by:

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทาง (ครั้งที่ 2) ]

โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตฯ_หมู่_6_ครั้งที่_2.doc

    ทำรายการเมื่อ: 12-กพ.-15at 16:17
0

ประกาศขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2)

Posted by:

 ประกาศขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2)

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง     การขายทอดตลาดของครุภัณฑ์  ( ครั้งที่ 2 )

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งกวาว จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ  จำนวน 27  รายการ รายละเอียด

ตามเอกสารแนบท้าย และ ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ไปเสนอราคาซื้อได้ด้วยตนเอ ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว ในวันที่   24   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1.    ผู้ที่เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 2.    เอกสารประกอบการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์

2.1      สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

2.2      สำเนาการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 1.    ผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ต้องเสนอราคาเหมารวมสูงสุดไม่ต่ำกว่าราคากลาง  ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางประเมินราคาเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ ราคากลางตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 2.    เทศบาลตำบลทุ่งกวาว จะพิจารณาผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ที่เสนอราคาให้แก่ราชการ ในราคาสูงสุด
 3.    หากคณะกรรมการดำเนินการขายทรัพย์สินให้แก่ผู้ขอซื้อรายใดแล้ว ผู้ขอซื้อจะต้องชำระเงินค่าทรัพย์สินนั้นทั้งจำนวนทันที พร้อมจัดทำบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน 7 วันหลังจากที่ชำระเงินแล้ว
 4.    ผู้ประสงค์ขอซื้อทรัพย์สินดังกล่าวติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือดูทรัพย์สินได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งกวาว ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่  6     เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558

                                                                                                   ประกิจ สุภาผล

                                                                                                         ( นายประกิจ  สุภาผล )

                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ครั้งที่ 2)
  ครุภัณฑ์ขายทอดตลาด  จำนวน 27 รายการ
  ลำดับที่ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ราคาที่ได้มา จำนวน/หน่วย          ราคากลาง          ขั้นต่ำ (บาท) หมายเหตุ
  1 พ็อกเก็ต PC 416-49-0009-10 34,000 2 เครื่อง 500  
  2 เครื่องพิมพ์,จอ 416-51-0013   – 1,1  เครื่อง 100  
  3 เครื่องพิมพ์ 416-51-0014   – 1  เครื่อง 20
  4 เก้าอี้ 416-53-0017   – 1 ตัว 5
  5 เก้าอี้ 416-53-0018   – 1 ตัว 5
  6 เก้าอี้ 416-53-0019  – 1 ตัว 5
  7 เครื่องถ่ายเอกสาร 417-48-0003 97,000 1 เครื่อง 2,000  
  8 พัดลมติดผนัง(สีฟ้า) 432-42-0003 1,200 1 เครื่อง 10  
  9 โต๊ะเอนกประสงค์เป็นโต๊ะไม้ปิดผิวโฟเมก้าฯ 400-52-0148 1,715 1 ตัว 10  
  10 โต๊ะเอนกประสงค์เป็นโต๊ะไม้ปิดผิวโฟเมก้าฯ 400-52-0151 1,715 1 ตัว 10  
  11 โต๊ะเอนกประสงค์เป็นโต๊ะไม้ปิดผิวโฟเมก้าฯ 400-52-0156 1,715 1 ตัว 10  
  12 โต๊ะเอนกประสงค์ ข้าพับ-ขาเหล็กชุปโคเมียม 400-54-0160 2,000 1 ตัว 20  
  13 โต๊ะเอนกประสงค์ ข้าพับ-ขาเหล็กชุปโคเมียม 400-54-0162 2,000 1 ตัว 20  
  14 เก้าอี้บุนวม(TAJYO) 401-42-0025 520  1 ตัว 5  
  15 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 401-48-0042 450 1 ตัว 5  
  16 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 401-48-0050 450  1 ตัว 5  
  17 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 401-52-0468  1 ตัว 5  
  18 เก้าอี้ทำงานพนังพิงมีที่พักแขนล้อเลื่อน 401-55-0880 750  1 ตัว 10  
   
 5. 19 เก้าอี้ทำงานพนังพิงมีที่พักแขนล้อเลื่อน 401-55-0881                  750  1 ตัว                 10  
  20 เก้าอี้ทำงานพนังพิงมีที่พักแขนล้อเลื่อน 401-55-0883                  750 1 ตัว                 10  
  21 เก้าอี้ทำงานพนังพิงมีที่พักแขนล้อเลื่อน 401-55-0884                  750 1 ตัว                 10  
  22 วิทยุรับส่งมือถือ ICOM ชนิดมือถือ 464-47-0007           12,000  1 เครื่อง               100  
  23 วิทยุรับส่งมือถือ ICOM ชนิดมือถือ 464-47-0008           12,000  1 เครื่อง               100  
  24 เครื่องตัดหญ้า(แบบข้ออ่อน) 441-42-0002           13,000  1 เครื่อง               300  
  25 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 452-50-0005           16,980  1 เครื่อง                 50  
  26 วิทยุเทป 462-44-0006              2,500  1 เครื่อง                 10  
  27 ป้ายสำนักงาน 081-40-0001              7,000 1ป้าย                 50  
       รวม            3,385  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,385.- บาท  ( สามพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
 6. ประกิจ  สุภาผล  
  (นายประกิจ  สุภาผล)  
  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว  
   ทำรายการเมื่อ: 06-กพ.-15at 11:41
0
Page 5 of 29 «...34567...»