วันที่ 11-12 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ได้จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ To be number one ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว เป็นประธานเปิดงาน โดยมีประชาชนตำบลทุ่งกวาวเข้าร่วม

Posted by:

0

วันที่ 13 – 14 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตำบลทุ่งกวาว

Posted by:

0