ประกาศราคากลางรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า

Posted by:

ประกาศราคากลางรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ           มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮไดรลิคความสามารถในการยกไม้น้อยกว่า 4 ตัน-เมตร ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษ  เมื่อต่อกับตัวเครนไฮโดรลิคสามารถยกได้  สูงจากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 10 เมตร  จำนวน 1 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้าฯ จำนวน 1 คัน

·       / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

              2.1  รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ        มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮโดรลิคความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า 4 ตัน-เมตร  ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษ เมื่อต่อกับตัวเครนไฮโดรลิคสามารถยกได้  สูงจากพื้นดิน       ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน    งบประมาณ 2,000,000.- บาท

3.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)   20  กันยายน 2556 รายงานการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  2,000,000.- บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     –  รายงานการกำหนดราคากลาง ลงวันที่  20 กันยายน  2556

–  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 19 กันยายน 2556

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1  นางชมบุญ  หมดมลทิน       ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

5.2  นางสาวกุลยา  โยธาภักดี      ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

5.3  นายสุกิจ  บุญกาวิน              ตำแหน่ง  นายช่างโยธา

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ  วันที่   13   เดือนกันยายน  พ.ศ.2556

 

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 

    ทำรายการเมื่อ: 09-ตค.-13at 11:35

0

Add a Comment