ประกาศเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้าง 15 โครงการ

Posted by:

ประกาศเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้าง 15 โครงการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                              เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ  จำนวน 15  โครงการ ของเทศบาลตำบลทุ่งกวาว  

อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว   ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิ คในงานจ้าง  ดังกล่าวไปแล้วนั้น

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว จึงขอประกาศให้ทราบถึง กำหนดวัน เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1.            กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดการประมูลในวันที่   31  ตุลาคม  2556  ระหว่างเวลา 10.00  น.

      ถึง  10.30  น. ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

  1. ราคาเริ่มต้นการประมูล  2,604,400.- บาท  (ราคากลาง)
  2.    ระยะเวลาการประมูล  30  นาที ไม่มีการต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 นาที ระบบจะ   ไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)
  3.        กรณีราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย  ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล
  4.        ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้  ยกเว้นสำนักงานตลาดกลาง
  5.        กรณีมีการเสนอราคาใหม่  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่ำกว่าที่เคยเสนอราคาไว้เดิม
  1. ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกส์ในอัตราค่าบริการ  จำนวน  10,000.- บาท  (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)
  2. ราคาที่เสนอจะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum bid)แต่ละครั้งไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000.- บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป      ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  5,000.- บาท   จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  ทั้งนี้ สามารถเสนอลดราคาขั้นต่ำสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

         (ลงชื่อ)……กุลยา  โยธาภักดี………..ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ

                                                                       (  นางสาวกุลยา  โยธาภักดี )

(ลงชื่อ)……ดวงชีวัน  จันทราช.…กรรมการ                        (ลงชื่อ)….นางจินตนา  มะโนโฮ้ง……กรรมการ

              (  นางดวงชีวัน  จันทราช )                                                           ( นางจินตนา  มะโนโฮ้ง )

ทำรายการเมื่อ: 28-ตค.-13at 11:22

0

Add a Comment