ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

Posted by:

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตฯ  จำนวน 15 โครงการ  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว    ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิก ส์  ตามประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว ลงวันที่  1  ตุลาคม 2556  และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  1/2557  ลงวันที่   1  ตุลาคม  2556    โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอน ิกส์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 15 โครงการ ตามแบบของเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด ตั้งไว้  2,604,400.-  บาท  ราคากลาง 2,604,400.- บาท  ในวันที่ 22  ตุลาคม  2556  เวลา  10.00  นถึง 11.00  น. ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลระดับอำเภ อ (ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่)  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น  รวม   4    ราย   นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอร าคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 15 โครงการ ตามแบบของเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด ตั้งไว้ 2,604,400.- บาท  ราคากลาง 2,604,400.- บาท  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

  1. หจก.ลัคนาคอนสตรั๊คชั่น                      โดย นายยิ่งยงค์  ประสิทธิโศภิน
  2.          หจก. แพร่ศรีชุม                                              โดย นางสาวลักษณ์  เหล่ารัดเดชา
  3.       บริษัท ชินทรัพย์วัฒนา จำกัด                   โดย นายอานนท์  วิริยพันเลิศ
  4. หจก.สามัคคีการช่างพิษณุโลก                  โดย นายชิงชัย  มาลีรัตน์

ประกาศ  ณ  วันที่   25   เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2556

      (ลงชื่อ)          กุลยา  โยธาภักดี             ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ

                                                                        (  นางสาวกุลยา  โยธาภักดี )

(ลงชื่อ)……ดวงชีวัน  จันทราช….…กรรมการ          (ลงชื่อ)….จินตนา  มะโนโฮ้ง…กรรมการ

( นางดวงชีวัน  จันทราช )                                         ( นางสาวจินตนา  มะโนโฮ้ง )

 ทำรายการเมื่อ: 28-ตค.-13at 11:23
0

Add a Comment