ประกาศผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก(รถกระเช้าไฟฟ้า)

Posted by:

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก(รถกระเช้าไฟฟ้า)

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการจัดซื ้อรถยนต์กระเช้าฯ จำนวน 1 คัน       ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮโดรลิค  ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า 4 ตัน-เมตร ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษ  เมื่อต่อกับตัวเครนไฮโดรลิคสามารถยกได้ สูงจากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 10 เมตร งบประมาณ 2,000,000.-บาท ราคากลาง 2,000,000.-    บาท   รายละเอียดปรากฏตามคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้รับเอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

2

3

–       หจก.เทพากร เบสท์ ทรัค จำกัด

–       หจก.พี.อาร์ พรอพเพอตี้

–       หจก.ธ.ธนัญญา  กรุ๊ป

1,996,000.-

1,998,000.-

2,000,000.-

120

120

120

90

90

90

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    ณ   วันที่  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556

 

(ลงชื่อ)              ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 

  ทำรายการเมื่อ: 30-ตค.-13at 13:16

0

Add a Comment