ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า)

Posted by:

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า)

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ กระเช้าซ่อมไฟฟ้าฯ  จำนวน 1 คัน          ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด      6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ  4  จังหวะ  มีกำลังแรงม้า  ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮโดรลิค  ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า 4 ตัน-เมตร ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษ  เมื่อต่อกับตัวเครนไฮโดรลิคสามารถยกได้ สูงจากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 10 เมตร งบประมาณ 2,000,000.-บาท ราคากลาง 2,000,000.-    บาท   รายละเอียดปรากฏตามคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้รับเอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1 –       หจก.เทพากร เบสท์ทรัค 1,996,000.- 120 90

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    ณ   วันที่  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556

 

 

 

(ลงชื่อ)       ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 30-ตค.-13at 13:17

0

Add a Comment