เอกสารสอบราคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

Posted by:

 เอกสารสอบราคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  1/2558

สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คนฯ

 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่

ตามประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

ลงวันที่  16  เดือน  ตุลาคม  2557เทศบาลตำบลทุ่งกวาว   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ซึ่งมีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร        ยาว 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งกวาว   หมู่ 6  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด 1,524,000.- บาท  ราคากลาง  1,500,000.- บาท  ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

              1.1  แบบรูปรายการละเอียด

              1.2  แบบใบเสนอราคา

              1.3  แบบสัญญาจ้าง

              1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

              1.5  สูตรการปรับราคา (ค่า K)

              1.6  ใบการแบ่งงวดงาน

  1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

              2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างและต้ องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ         ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

              2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอ าจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั ่งให้สละสิทธิ์  และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

              2.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎห มายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน ท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวเชื่อถือ

  1. หลักฐานการเสนอราคา

              ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราค ามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนดตามผลงานตามข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานซึ่งจะต้องแสดงรายการวั สดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

  1. การยื่นซองสอบราคา

              4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน ี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบ ุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีกา รขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

              4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง ให้ครบถ้วน

                  ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขแล ะตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั ้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

                    ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    140  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา         โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบที่ตนได้เสนอไว้แ ละจะถอนการเสนอราคา มิได้

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เ กิน   120  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลทุ่งกวาวให้เริ่มทำงาน

             4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหม ดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

             4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้า ซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  1/2558  โดยยื่นโดยตรงต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาวใน ระหว่างวันที่   16  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  4  พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.     ถึงเวลา 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามวันเวลาราชการ   ยกเว้นวันที่ 

31 ตุลาคม 2557  ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อการจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่)  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น. และวันที่ 4  พฤศจิกายน  2557  ยื่นซองระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00  น. ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว  

                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ด ขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่    5  พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น

จนแล้วเสร็จ

  1.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม

 5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาราย นั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบรา คาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลทุ่งก วาวเท่านั้น

                 5.3   เทศบาลตำบลทุ่งกวาวสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม ่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

                  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเ สนอราคา

                    (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่ เป็นสาระสำคัญหรือ   มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญาคณะกรรมการเปิดซองราคาหร ือเทศบาลตำบลทุ่งกวาวมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงส ภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหล ักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5   เทศบาลตำบลทุ่งกวาวทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พ ิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลทุ่งกวาวเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู ้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีก ารสมยอมกันในการเสนอราคาในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำ เนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที ่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำ ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้เทศบาลตำบลทุ่งกวาวมีสิทธิที่จะไม่รั บราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

  1. การทำสัญญาจ้าง

               ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ  1.3  กับเทศบาลตำบลทุ่งกวาว ภายใน  7   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลตำบลทุ่งกวาวยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 6.1  เงินสด

              6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา ก่อนหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

              6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ  1.4

              6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย

              6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจก ารเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรา ยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนร าชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด ( การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงิ นไม่เกิน  10  ล้านบาท) หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

  1. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

                  เทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะจ่ายค่าจ้าง   โดยแบ่งออกเป็น   3   งวด   ดังนี้

                 งวดที่ 1  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  25  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฐานราก คานคอดินเสาคาน  คานหลังคา  โครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่   ให้แล้วเสร็จภายใน   50  วัน

   งวดที่ 2  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  35  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่ออิฐผนังฉาบปูนเรียบ ติดตั้งประตู หน้าต่าง เทพื้น ปูกระเบื้องบุกระเบื้องผนัง ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน  ฝ้าเพดานชายคา     เชิงชายรอบอาคาร  ให้แล้วเสร็จภายใน  50  วัน

   งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  40  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า  งานระบบสุขาภิบาล  งานอื่นๆ  ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและทดสอบระบบงานสุขภัณฑ์  งานไฟฟ้า  งานระบบสุขาภิบาล  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน  20  วัน

  1. อัตราค่าปรับ

     ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10   ของค่าจ้าง  ตามสัญญาต่อวัน

  1.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

              ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตา มแบบระบุใน ข้อ 1.3แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข ึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า …-. เดือน  2   ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภ ายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

  10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558   การลงนามใน สัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้รับอนุมัติเงินปร ะจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2558 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งกวาว   หมู่ 6  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  งบประมาณ  1,524,000.- บาท   แล้วเท่านั้น10.2  เมื่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข ้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1)   แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักง านคณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโด ยเรืออื่นได้

   (2)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือบรรทุกไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน าวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องไ ด้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการก ระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

       10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางการกำหนดระบุใน   ข้อ  6  เทศบาลตำบลทุ่งกวาวอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ10.4   เทศบาลตำบลทุ่งกวาวสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อกำห นดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

  1. มาตรฐานฝีมือช่าง

              เมื่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

               11.1  ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

               11.2 …………………………………

                 11.3 …………………………..…….

  1. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายและระเบียบ
                    ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

ทศบาลตำบลทุ่งกวาว

 

                                                                                                              ประกิจ  สุภาผล

                                                                                                   ( นายประกิจ  สุภาผล )

                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

                       วันที่  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

 ทำรายการเมื่อ: 16-ตค.-14at 13:54
0

Add a Comment