ประกาศสอบราคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Posted by:

ประกาศสอบราคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   หมู่ 6   ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งกวาว มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด    ไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  ยาว 18.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งกวาว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ 1,524,000.- บาท  ราคากลาง 1,500,000.- บาท

[ ประกาศสอบราคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ]

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   หมู่ 6   ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

***************************

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งกวาว มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด    ไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  ยาว 18.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งกวาว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ 1,524,000.- บาท  ราคากลาง 1,500,000.- บาท

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.   ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบรา คาจ้าง ในวงเงิน  300,000.- บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  3 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.00 น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา

                                             ระหว่างวันที่  16  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  4 พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.               ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ยกเว้นวันที่   31  ตุลาคม  2557  ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร     การจัดซื้อการจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่)  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  และวันที่  4  พฤศจิกายน  2557  ยื่นซองเวลา  9.00  น. ถึงเวลา  10.00  น.  ณ   เทศบาลตำบลทุ่งกวาว   ในวันเวลาราชการ

 

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  5  พฤศจิกายน  2557   ตั้งแต่เวลา 09.00  น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่)  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   1,000.- บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)

                            ได้ที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2557   ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา  08.30  น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ทาง www.toongkwao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-522203  ในวันเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2557

 

(ลงชื่อ)     ประกิจ  สุภาผล

( นายประกิจ  สุภาผล )

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 ทำรายการเมื่อ: 27-ตค.-14at 15:21
0

Add a Comment