ประกาศราคากลางก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ 6 (อุดหนุนทั่วไป)

Posted by:

ประกาศราคากลางก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ 6 (อุดหนุนทั่วไป)

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งกวาว   ขนาดกว้างเฉลี่ย  0.80 เมตร ยาวเฉลี่ย 520.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีเทคอนกรีต  รวมกันไม่น้อยกว่า 776.00 ตารางเมตร  ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  384,239.- บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้ าง

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งกวาว

อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

      / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  384,239.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้างเฉลี่ย  0.80 เมตร ยาวเฉลี่ย 520.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีเทคอนกรีต  รวมกันไม่น้อยกว่า 776.00 ตารางเมตร  ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  384,239.- บาท

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่    25  ธันวาคม  2557    เป็นเงิน  384,239.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  ปร 4  ราคา 303,766.32.-  บาท   , ปร 5 ราคา   384,239.-  บาท  , ปร 6  ราคา   –     บาท

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางชมบุญ  หมดมลทิน     ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                เป็นประธานกรรมการ

2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                           เป็นกรรมการ

2. นายนพรัตน์  วะณาไธสง   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                           เป็นกรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ  วันที่   6   เดือนมกราคม  พ.ศ.2558

 

 

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 ทำรายการเมื่อ: 06-มค.-15at 12:13
0

Add a Comment