ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (อุดหนุนทั่วไป)

Posted by:

ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (อุดหนุนทั่วไป)

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งกวาว  กว้างเฉลี่ย 28.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 54.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต  รวมกันไม่น้อยกว่า 1,506 ตารางเมตร  ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดงบประมาณ 659,000.- บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้ าง

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งกวาว

อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

      / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  659,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3.   ลักษณะงานโดยสังเขป กว้างเฉลี่ย 28.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 54.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่       เทคอนกรีต  รวมกันไม่น้อยกว่า 1,506 ตารางเมตร ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดงบประมาณ 659,000.- บาท

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่    25  ธันวาคม  2557    เป็นเงิน   659,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  ปร 4  ราคา 520,430.07  บาท   , ปร 5 ราคา  659,000.-  บาท  , ปร 6  ราคา   –     บาท

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางชมบุญ  หมดมลทิน     ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                เป็นประธานกรรมการ

2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                          เป็นกรรมการ

2. นายนพรัตน์  วะณาไธสง   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                           เป็นกรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

               ประกาศ   ณ  วันที่   6   เดือนมกราคม  พ.ศ.2558

                                                                                                         ประกิจ  สุภาผล

                                                                                               (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 

0

Add a Comment