ประกาศขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2)

Posted by:

 ประกาศขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2)

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง     การขายทอดตลาดของครุภัณฑ์  ( ครั้งที่ 2 )

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งกวาว จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ  จำนวน 27  รายการ รายละเอียด

ตามเอกสารแนบท้าย และ ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ไปเสนอราคาซื้อได้ด้วยตนเอ ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว ในวันที่   24   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1.    ผู้ที่เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 2.    เอกสารประกอบการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์

2.1      สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

2.2      สำเนาการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 1.    ผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ต้องเสนอราคาเหมารวมสูงสุดไม่ต่ำกว่าราคากลาง  ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางประเมินราคาเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ ราคากลางตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 2.    เทศบาลตำบลทุ่งกวาว จะพิจารณาผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ที่เสนอราคาให้แก่ราชการ ในราคาสูงสุด
 3.    หากคณะกรรมการดำเนินการขายทรัพย์สินให้แก่ผู้ขอซื้อรายใดแล้ว ผู้ขอซื้อจะต้องชำระเงินค่าทรัพย์สินนั้นทั้งจำนวนทันที พร้อมจัดทำบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน 7 วันหลังจากที่ชำระเงินแล้ว
 4.    ผู้ประสงค์ขอซื้อทรัพย์สินดังกล่าวติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือดูทรัพย์สินได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งกวาว ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่  6     เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558

                                                                                                   ประกิจ สุภาผล

                                                                                                         ( นายประกิจ  สุภาผล )

                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ครั้งที่ 2)
  ครุภัณฑ์ขายทอดตลาด  จำนวน 27 รายการ
  ลำดับที่ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ราคาที่ได้มา จำนวน/หน่วย          ราคากลาง          ขั้นต่ำ (บาท) หมายเหตุ
  1 พ็อกเก็ต PC 416-49-0009-10 34,000 2 เครื่อง 500  
  2 เครื่องพิมพ์,จอ 416-51-0013   – 1,1  เครื่อง 100  
  3 เครื่องพิมพ์ 416-51-0014   – 1  เครื่อง 20
  4 เก้าอี้ 416-53-0017   – 1 ตัว 5
  5 เก้าอี้ 416-53-0018   – 1 ตัว 5
  6 เก้าอี้ 416-53-0019  – 1 ตัว 5
  7 เครื่องถ่ายเอกสาร 417-48-0003 97,000 1 เครื่อง 2,000  
  8 พัดลมติดผนัง(สีฟ้า) 432-42-0003 1,200 1 เครื่อง 10  
  9 โต๊ะเอนกประสงค์เป็นโต๊ะไม้ปิดผิวโฟเมก้าฯ 400-52-0148 1,715 1 ตัว 10  
  10 โต๊ะเอนกประสงค์เป็นโต๊ะไม้ปิดผิวโฟเมก้าฯ 400-52-0151 1,715 1 ตัว 10  
  11 โต๊ะเอนกประสงค์เป็นโต๊ะไม้ปิดผิวโฟเมก้าฯ 400-52-0156 1,715 1 ตัว 10  
  12 โต๊ะเอนกประสงค์ ข้าพับ-ขาเหล็กชุปโคเมียม 400-54-0160 2,000 1 ตัว 20  
  13 โต๊ะเอนกประสงค์ ข้าพับ-ขาเหล็กชุปโคเมียม 400-54-0162 2,000 1 ตัว 20  
  14 เก้าอี้บุนวม(TAJYO) 401-42-0025 520  1 ตัว 5  
  15 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 401-48-0042 450 1 ตัว 5  
  16 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 401-48-0050 450  1 ตัว 5  
  17 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 401-52-0468  1 ตัว 5  
  18 เก้าอี้ทำงานพนังพิงมีที่พักแขนล้อเลื่อน 401-55-0880 750  1 ตัว 10  
   
 5. 19 เก้าอี้ทำงานพนังพิงมีที่พักแขนล้อเลื่อน 401-55-0881                  750  1 ตัว                 10  
  20 เก้าอี้ทำงานพนังพิงมีที่พักแขนล้อเลื่อน 401-55-0883                  750 1 ตัว                 10  
  21 เก้าอี้ทำงานพนังพิงมีที่พักแขนล้อเลื่อน 401-55-0884                  750 1 ตัว                 10  
  22 วิทยุรับส่งมือถือ ICOM ชนิดมือถือ 464-47-0007           12,000  1 เครื่อง               100  
  23 วิทยุรับส่งมือถือ ICOM ชนิดมือถือ 464-47-0008           12,000  1 เครื่อง               100  
  24 เครื่องตัดหญ้า(แบบข้ออ่อน) 441-42-0002           13,000  1 เครื่อง               300  
  25 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 452-50-0005           16,980  1 เครื่อง                 50  
  26 วิทยุเทป 462-44-0006              2,500  1 เครื่อง                 10  
  27 ป้ายสำนักงาน 081-40-0001              7,000 1ป้าย                 50  
       รวม            3,385  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,385.- บาท  ( สามพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
 6. ประกิจ  สุภาผล  
  (นายประกิจ  สุภาผล)  
  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว  
   ทำรายการเมื่อ: 06-กพ.-15at 11:41
0

Add a Comment