ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก และรายชือผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างไหล่ทางฯ

Posted by:

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก และรายชือผู้ได้รับคัดเลือกโครงการก่อสร้างไหล่ทางฯ

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการก่อสร ้างไหล่ทางฯ

ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งกวาว ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวเฉลี่ย 520.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีต  รวมกันไม่น้อยกว่า 776.00 ตารางเมตร  ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ 384,239.- บาท

                  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้รับเอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

2

3

–     หจก.แพร่ศรีชุม

–     ร้านธนัชธิตรา

–     บจก.บิวดิ้งอาร์ต

 

383,000.-

384,000.-

384,000.-

50

50

50

30

30

30

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                ประกาศ    ณ   วันที่  12    เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558

                                                                                               ประกิจ  สุภาผล

                             (นายประกิจ  สุภาผล)

                               นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

0

Add a Comment