ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

Posted by:

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้าง  จำนวน 5 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

 1.               โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์  ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.25 ตารางเมตร  พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  53,700.- บาท   ราคากลาง 52,900.- บาท
 2.                  โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งกวาว  กว้าง 7.00 เมตร    สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  บริเวณสะพานหน้าวัดนาแหลมเหนือ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด   งบประมาณ  117,400.- บาท  ราคากลาง 106,400.- บาท
  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งกวาว  ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย  0.40 เมตร  ลึกภายในเฉลี่ย 0.30 เมตร  ยาว 75  เมตร  ห้องแถวเช่าถึงรางระบายน้ำเดิม  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด งบประมาณ  138,800.- บาท  ราคากลาง 137,400.- บาท
  2.              โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย 1.60 เมตร ลึกภายในเฉลี่ย 1.00 เมตร ผนังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 75.00 เมตร เริ่มจากบ้านนางละออ  แจ่มศรี  ถึงบ้าน นายนคร  ฐานะวุฒิพงษ์  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  งบประมาณ  321,200.- บาท  ราคากลาง  315,700.- บาท
  3.               โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร  หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ 320,700.- บาท     ราคากลาง 316,400.- บาท

   โครงการที่ 1

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้ าง

   1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ หมู่ที่ 1

   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   53,700.- บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

   3. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์  ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.25 ตารางเมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด

   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   27  มีนาคม 2558   เป็นเงิน   52,900.- บาท

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1  ปร 4 (41,585.07)   , ปร 5 ราคา  52,900.- บาท  , ปร 6  ราคา       –     บาท

   6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1. นางชมบุญ  หมดมลทิน        ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                  เป็นประธานกรรมการ

   2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                             เป็นกรรมการ

   3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ

    

   โครงการที่ 2

   1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    117,400.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

   3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งกวาว  กว้าง 7.00 เมตร   สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  บริเวณสะพานหน้าวัดนาแหลมเหนือ  ตามแบบเทศบาลตำบล ทุ่งกวาวกำหนด  

   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   27  มีนาคม 2558   เป็นเงิน   106,400.- บาท

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1  ปร 4 (83,662.46)   , ปร 5 ราคา  106,4000.- บาท  , ปร 6  ราคา       –     บาท

   6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1. นางชมบุญ  หมดมลทิน        ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                  เป็นประธานกรรมการ

   2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                             เป็นกรรมการ

   3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ

   โครงการที่ 3

   1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    138,800.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

   3. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งกวาว  ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย  0.40 เมตร  ลึกภายในเฉลี่ย 0.30 เมตร  ยาว 75  เมตร  ห้องแถวเช่าถึงรางระบายน้ำเดิม  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด

   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   27  มีนาคม 2558   เป็นเงิน  137,400.- บาท

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1  ปร 4 (109,885.26)   , ปร 5 ราคา 137,400.- บาท  , ปร 6  ราคา       –     บาท

   6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1. นางชมบุญ  หมดมลทิน        ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                  เป็นประธานกรรมการ

   2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                             เป็นกรรมการ

   3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ

    

   โครงการที่ 4

   1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ 5

   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   321,200.- บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

   3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย 1.60 เมตร ลึกภายในเฉลี่ย 1.00 เมตร ผนังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 75.00 เมตร เริ่มจากบ้านนางละออ  แจ่มศรี  ถึงบ้าน นายนคร  ฐานะวุฒิพงษ์  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   27  มีนาคม 2558   เป็นเงิน   315,700.- บาท

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1  ปร 4 (252,411.04)   , ปร 5 ราคา  135,700.- บาท  , ปร 6  ราคา       –     บาท

   6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1. นางชมบุญ  หมดมลทิน        ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                  เป็นประธานกรรมการ

   2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                             เป็นกรรมการ

   3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ

    

   โครงการที่ 5

   1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฯ หมู่ 6

   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   320,700.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

   3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร  หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ 320,700.- บาท     ราคากลาง 316,400.- บาท

   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   27  มีนาคม 2558   เป็นเงิน   316,400.- บาท

   5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1  ปร 4 (248,656.67)   , ปร 5 ราคา  316,400.- บาท  , ปร 6  ราคา       –     บาท

   6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1. นางชมบุญ  หมดมลทิน        ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                เป็นประธานกรรมการ

   2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                             เป็นกรรมการ

   3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ

    

                    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                  ประกาศ   ณ  วันที่   10  เดือนเมษายน  พ.ศ.2558

                                                                                                       ประกิจ  สุภาผล

                                                                                                  (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

ทำรายการเมื่อ: 10-เมย.-15at 09:44

0

Add a Comment