ประกาศราคากลางก่อสร้างดาดฯ 2 ช่วง หมู่ 1

Posted by:

ประกาศราคากลางก่อสร้างดาดฯ 2 ช่วง หมู่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  (ครั้งที่ 2)โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง  หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว (ช่วงที่ 1)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นา นางทองดี  กวาวสาม  ถึงที่นา นายจรูญ เมฆกวาว (ช่วงที่ 2)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา นางนงคราญ  ชัยนันท์  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาว กำหนด  งบประมาณ 276,300.- บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้ าง

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 2 ช่วง  หมู่ที่ 1          ตำบลทุ่งกวาว   อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  276,300.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

3.  ลักษณะงานโดยสังเขป

(ช่วงที่ 1)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นา นางทองดี  กวาวสาม  ถึงที่นา นายจรูญ   เมฆกวาว

(ช่วงที่ 2) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา นางนงคราญ  ชัยนันท์ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   21  เมษายน   2558    เป็นเงิน   255,100.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  ปร 4  ราคา 203,933.37  บาท   , ปร 5 ราคา  255,100.-  บาท  , ปร 6  ราคา   –     บาท

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางชมบุญ  หมดมลทิน     ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งกวาว      &n bsp;        เป็นประธานกรรมการ

2. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                           เป็นกรรมการ

3. นายนพรัตน์  วะณาไธสง   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                            เป็นกรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ  วันที่  29  เดือนเมษายน  พ.ศ.2558

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

    ทำรายการเมื่อ: 29-เมย.-15at 14:03
0

Add a Comment