ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะฯ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1

Posted by:

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะฯ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ ก จำนวน 2 ช่วง หมู่ 1 ( ครั้งที่ 2 )ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งกวาว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกวาว (ช่วงที่ 1) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นา นางทองดี กวาวสาม ถึงที่นา นายจรูญ เมฆกวาว (ช่วงที่ 2)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา นางนงคราญ  ชัยนันท์  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ 276,300.- บาท  ราคากลาง 255,100.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1.                                           เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอ าชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  ; ; รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
 3.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับง านที่สอบราคาจ้าง ในวงเงิน 50,000.- บาท

  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่  22 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.00 น.  ณ  หมู่ 1  ตำบลทุ่งกวาว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาเดียวกัน

  กำหนดยื่นซองสอบราคา

                                              ระหว่างวันที่  6  พฤษภาคม   2558  ถึงวันที่ 25  พฤษภาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ยกเว้นวันที่  22  พฤษภาคม 2558 ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อการจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่)  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และวันที่  25 พฤษภาคม  2558  ยื่นซองเวลา  09.00  น.  ถึงเวลา 09.30 น.  ณ   เทศบาลตำบลทุ่งกวาว   ในวันเวลาราชการ

  กำหนดเปิดซองสอบราคา

                            ในวันที่  26  พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่)  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่  6  พฤษภาคม 2558  ถึงวันที่   22  พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.              ดูรายละเอียดได้ทาง www.toongkwao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-522203  ในวันเวลาราชการ

  ประกาศ  ณ  วันที่   6    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558

   

  ประกิจ  สุภาผล

  &nbs p;                     ( นายประกิจ  สุภาผล )

  นายกเทศมนตรีตำบลทุ ่งกวาว

    ทำรายการเมื่อ: 06-พค.-15at 10:43
0

Add a Comment