เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะฯ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1

Posted by:

 เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะฯ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  10/2558

สอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1

 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่

                           ตามประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

                          ลงวันที่  6  เดือน  พฤษภาคม  2558เทศบาลตำบลทุ่งกวาว   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ซึ่งมีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกวาว (ช่วงที่ 1) ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นา นางทองดี กวาวสาม ถึงที่นา นายจรูญ เมฆกวาว (ช่วงที่ 2)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา นางนงคราญ  ชัยนันท์  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมา ณ 276,300.- บาท  ราคากลาง 255,100.- บาท  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

              1.1  แบบรูปรายการละเอียด

              1.2  แบบใบเสนอราคา

              1.3  แบบสัญญาจ้าง

              1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

              1.5  สูตรการปรับราคา (ค่า K)

  1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

              2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างและต้ องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ     &n bsp;   ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

              2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอ าจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั ่งให้สละสิทธิ์  และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

              2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่ อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎห มายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน ท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวเชื่อถือ

                2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในสถานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีร ายชื่อ  ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแส ดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

  1. หลักฐานการเสนอราคา

              ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ด ังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราค ามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนดตามผลงานตามข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานซึ่งจะต้องแสดงรายการวั สดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

  1. การยื่นซองสอบราคา

              4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน ี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบ ุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีกา รขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

              4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง ให้ครบถ้วน

                    ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขแล ะตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั ้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

                    ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก ำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    80  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา     &n bsp;   โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบที่ตนได้เสนอไว้แ ละจะถอนการเสนอราคา มิได้

            4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เ กิน    60  วัน นับ ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบล ทุ่งกวาวให้เริ่มทำงาน

             4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯให้ถี่ถ ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบร าคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

             4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้า ซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่   10/2558  โดยยื่นโดยตรงต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาวใน ระหว่างวันที่  6 พฤษภาคม  2558  ถึงวันที่  25  พฤษภาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามวันเวลาราชการ   ยกเว้นวันที่                 

22 พฤษภาคม 2558 ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อการจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่)  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และวันที่  25 พฤษภาคม  2558  ยื่นซองระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 09.30  น. ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว  

                         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซอง สอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่   26  พฤษภาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนแล้วเสร็จ

  1. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม

 5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือ ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาราย นั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผก ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี ้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลทุ่งก วาวเท่านั้น

                 5.3   เทศบาลตำบลทุ่งกวาวสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม ่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

                  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หร ือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

                  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเ สนอราคา

                    (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่ เป็นสาระสำคัญหรือ   มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญาคณะกรรมการเปิดซองราคาหร ือเทศบาลตำบลทุ่งกวาวมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงส ภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหล ักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5   เทศบาลตำบลทุ่งกวาวทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือ ราคาหนึ่งราคาใดหรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขน าด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พ ิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ขอ งทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลทุ่งกวาวเป็นเด็ดขาด ผู้เส นอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู ้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสน อราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ เทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที ่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างใ ห้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้เทศบาลตำบลทุ่งกว าวมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

  1. การทำสัญญาจ้าง

               ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3  กับเทศบาลตำบลทุ่งกวาว ภายใน  7   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำ นวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลตำบลทุ่งกวาวยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกัน อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

              6.1  เงินสด

              6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว โดยเป็นเช็คลง วันที่ที่ทำสัญญา ก่อนหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ

              6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ  1.4

              6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย

              6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจก ารเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศข องธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประ เทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ต ามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยกา รพัสดุกำหนด ( การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงิ นไม่เกิน  10  ล้านบาท)

             หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

  1. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน    (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

                 เทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะจ่ายค่าจ้าง   โดยแบ่งออกเป็น  1   งวด   ดังนี้

                 งวดที่ 1  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ        –          ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   –         .ให้แล้วเสร็จภายใน                วัน

   งวดที่ 2  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ        –          ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   –           .ให้แล้วเสร็จภายใน                วัน

   งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามส ัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน&n bsp; 60  วัน

  1. อัตราค่าปรับ

     ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10   ของค่าจ้าง  ตามสัญญาต่อวัน

  1. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

              ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบระบุใน ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข ึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า …-. เดือน  2   ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

  10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำป ี งบประมาณ 2558  การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี พ.ศ. 2558  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดา ดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  276,300.- บาท   แล้วเท่านั้น

10.2  เมื่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้ องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอ ยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

   (1)   แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักง านคณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างปร ะเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

   (2)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือบรรทุกไทย หรือเรือที่ม ีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงา นคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ ื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุก ของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

                  (3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

       10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางการกำหนดระบุใน  ข้อ  6  เทศบาลตำบลทุ่งกวาวอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ10.4   เทศบาลตำบลทุ่งกวาวสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อกำห นดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักง านอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

  1. มาตรฐานฝีมือช่าง 

              เมื่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะ ต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้อ งมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานแล ะสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายและระเบียบ

                    ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

                                                                                                    เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

                                                                                                             ประกิจ  สุภาผล

                                                                                                   ( นายประกิจ  สุภาผล )

                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

                   วันที่  6  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 

 ทำรายการเมื่อ: 06-พค.-15at 10:46
0

Add a Comment