ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 1

Posted by:

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคา (โครงการที่ 1 )  

โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ หมู่ 1  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์  ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.25 ตารางเมตร  พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  53,700.- บาท   ราคากลาง 52,900.- บาทคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้รับเอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

2

 

–     ร้านรวมธุระกิจ

–     ร้านอัครเดช

 

52,900.-

52,700.-

 

65

65

 

45

45

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    ณ   วันที่  15    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2558

 

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 

 ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 15:25
0

Add a Comment