ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 2

Posted by:

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคา (โครงการที่ 2)

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งกวาว  กว้าง 7.00 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร บริเวณสะพานหน้าวัดนาแหลมเหนือ  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  117,400.- บาท  ราคากลาง 106,400.- บาทคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้รับเอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

2

–     ร้านอัครเดช

–     ร้านรวมธุระกิจ

106,200.-

106,400.-

65

65

45

45

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                 ประกาศ    ณ   วันที่ 15  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2558

                                                                                                                ประกิจ  สุภาผล

                             (นายประกิจ  สุภาผล)

                               นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

0

Add a Comment