ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 3

Posted by:

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคา (โครงการที่ 3 )

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ   หมู่ 4  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งกวาว  ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย  0.40 เมตร  ลึกภายในเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 75  เมตร ห้องแถวเช่าถึงรางระบายน้ำเดิม  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  138,800.- บาท  ราคากลาง 137,400.- บาทคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้รับเอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงม หาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

2

–     ร้านสีทอน

–     ร้านสุภัทราสวนสวย

134,900.-

137,400.-

45

45

65

60

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                 ประกาศ    ณ   วันที่  15    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2558

                                                                                                                       ประกิจ  สุภาผล

                            (นายประกิจ  สุภาผล)

                              นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 15:27

0

Add a Comment