ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 1

Posted by:

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโครงการที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคา (โครงการที่ 1 )  

โครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ฯ หมู่ 1  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

  ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์  ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.25 ตารางเมตร  พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  53,700.- บาท   ราคากลาง 52,900.- บาท

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ตกลงรับราคาจากผู้ที่เสนอราคาที่ได้เสนอราคา  ดังนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1

 

–     ร้านอัครเดช

 

52,700.-

 

65

 

45

 

               ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและมีคุณสมบัติที่เป็นประโยช น์

ต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  15   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

 

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 15:29
0

Add a Comment