ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 2

Posted by:

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 2 

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคา(โครงการที่ 2)

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้านฯ  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งกวาว  กว้าง 7.00 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร บริเวณสะพานหน้าวัดนาแหลมเหนือ  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด  งบประมาณ  117,400.- บาท  ราคากลาง 106,400.- บาท

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ตกลงรับราคาจากผู้ที่เสนอราคาที่ได้เสนอราคา  ดังนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1 –     ร้านอัครเดช 106,200.- 65 45

ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและมีคุณสมบัติที่เป็นประโยช น์

ต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

 

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 

 

 ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 15:35
0

Add a Comment