ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 3

Posted by:

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 3 

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคา  (โครงการที่ 3 )

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ   หมู่ 4  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งกวาว  ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย  0.40 เมตร  ลึกภายในเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว  75 เมตร ห้องแถวเช่าถึงรางระบายน้ำเดิม ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด งบประมาณ  138,800.- บาท  ราคากลาง 137,400.- บาท

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ตกลงรับราคาจากผู้ที่เสนอราคาที่ได้เสนอราคา  ดังนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1 –     ร้านสีทอน 134,900.- 45 65

               ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและมีคุณสมบัติที่เป็นประโยช น์

ต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ  ณ  15   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

                                                                                                                  ประกิจ  สุภาผล

                                                                                                             (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                                              นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

0

Add a Comment