ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 5

Posted by:

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก โครงการที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคา (โครงการที่ 5)

 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฯ  หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ 320,700.-บาท ราคากลาง 316,400.- บาท

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ตกลงรับราคาจากผู้ที่เสนอราคาที่ได้เสนอราคา  ดังนี้

ลำดับที่ / โครงการ หจก./ร้านที่เสนอราคา เสนอราคา

(บาท)

ยืนราคา

(วัน)

กำหนดแล้วเสร็จ

(วัน)

1 –     ร้านวีระยุทธก่อสร้าง 316,000.- 80 60

ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและมีคุณสมบัติที่เป็นประโยช น์

ต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ 15 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

 

 

ประกิจ  สุภาผล

(นายประกิจ  สุภาผล)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

 

  ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 15:37
0

Add a Comment