ประกาศยกเลิกโครงการที่ 4

Posted by:

ประกาศยกเลิกโครงการที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ขอยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืแงพร่

จังหวัดแพร่

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก& ;nbs p; ขนาดปากกว้างภายในเฉลี่ย 1.60 เมตร ลึกภายในเฉลี่ย 1.00 เมตร  ผนังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 75.00 เมตร  เริ่มจากบ้านนางละออ  แจ่มศรี  ถึงบ้าน นายนคร  ฐานะวุฒิพงษ์  หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  งบประมาณ 321,200.- บาท ราคากลาง 315,700.- บาท

               เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่มีผู้สนใจมายื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรี ตเสริมเหล็กฯ  ดังกล่าว  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                 ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2558

                                                                               ประกิจ  สุภาผล

                                                                      (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

  ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 16:32
  
0

Add a Comment