ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองฯ หมู่ 1 (ครั้งที่ 2)

Posted by:

ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองฯ หมู่ 1 (ครั้งที่ 2)

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

เรื่อง  ขอยกเลิกประกาศ  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ ก  จำนวน 2 ช่วง

(ประกาศสอบราคาครั้งที่ 2)  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะคอนกรีตเสริมเห ล็ก  จำนวน 2 ช่วง  หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกวาว (ช่วงที่ 1)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 397.00 เมตร เริ่มจากที่นานางทองดี  กวาวสาม  ถึงที่นา  นายจรูญ  เมฆกวาว (ช่วงที่ 2)  ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร บริเวณข้างที่นา  นางนงคราญ  ชัยนันท์  ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งกวาว กำหนด  งบประมาณ 276,300.- บาท  ราคากลาง 255,100.- บาท นั้น

 เนื่องจาก โครงการดังกล่าว  ไม่มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหม ืองฯ  ดังกล่าว  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                         จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                     ประกาศ  ณ วันที่ 26  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

ประกิจ  สุภาผล

                                                           (นายประกิจ  สุภาผล)                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

   ทำรายการเมื่อ: 26-พค.-15at 13:25   
0

Add a Comment