ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ หมู่ 2

Posted by:

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ หมู่ 2 

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวเหล็ก   กันตก หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

                     –  ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหน้าวัดโศภนาลัยและบริเวณใต้ต้นศรีมหาโพธิ์

ก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  พร้อมราวเหล็กกันตกสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวราว  164.00 เมตร บริเวณสะพานหน้าวัดโศภนาลัย  ถึงฝายน้ำล้น ข้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2  ทั้ง 2 ฝั่ง

                     –  เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากสะพานทางเข้าวัดโศภนาลัยถึงฝายน้ำล้นบริเวณหน้าโรงพยาบ าลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว บ้านนาแหลม หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ตามแบบที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด งบประมาณ 324,300.- บาท

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้ าง

1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างพนังฯ  หมู่ 2

      / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    324,300.-  บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

–  ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บริเวณหน้าวัดโศภนาลัยและบริเวณไต้ต้นศรีมหาโพธิ์

–  ก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  พร้อมราวเหล็กกันตกสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวราว  164.00 เมตร บริเวณสะพานหน้าวัดโศภนาลัย  ถึงฝายน้ำล้น ข้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2  ทั้ง 2 ฝั่ง

 

                     –  เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เริ่มจากสะพานทางเข้าวัดโศภนาลัยถึงฝายน้ำล้นบริเวณหน้าโรงพยาบ าลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว บ้านนาแหลม หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ตามแบบที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาวกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่    22  มิถุนายน  2558    เป็นเงิน 310,900.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  ปร 4  ราคา 244,328.74  บาท   , ปร 5 ราคา    310,900.-  บาท  , ปร 6  ราคา   –     บาท

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสิทธิชัย  แสนอุ้ม          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                    เป็นประธานกรรมการ

2. นายนพรัตน์  วะณาไธสง   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                     เป็นกรรมการ

3. นายสุกิจ  บุญกาวิน              ตำแหน่ง  นายช่างโยธา                                เป็นกรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

               ประกาศ   ณ  วันที่  29     เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2558

                                                                                                        ประกิจ สุภาผล

                                                                                              (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

0

Add a Comment