ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 5 รายการ

Posted by:

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 5 รายการ

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  จำนวน 5  รายการ  มีรายละเอียดดังนี้

1.  ข้อแยกท่อธารประปาดับเพลิง  ขนาด 4×2.5×2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง   จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 12,000.- บาท

 1. ข้อแยกทางส่งน้ำ มีวาล์วปิด-เปิด  ขนาด 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง  ทนต่อแรง กระแทกขณะใช้งานผจญเพลิง  จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 10,000.- บาท
  1. ชุดผจญเพลิง  เสื้อและกางเกงผจญเพลิง  ซึ่งมีคุณสม บัติทนไฟและทนความร้อย  หมวดดับเพลิง   & nbsp;   ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง  ผ้าคลุมศีรษะ  จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 80,000.- บาท
  2. สายส่งน้ำดับเพลิง  ขนาด 2.5 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว ทนต่อความร้อน  และสารเคมี  แต่ละเส้นมีความยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 4 เส้น งบประมาณ 40,000.- บาท
  3.  

   3.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)       8  กรกฎาคม  2558                                     .    ;           ;           ;           ;

   4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        4.1 ข้อแยกท่อธารประปาดับเพลิง  ขนาด 4×2.5×2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง  จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 12,000.- บาท

   –  หจก.นิธิโปรดักส์ไพร์แอนด์เซฟตี้      ;           ;      เสนอราคา    5,500.- บาท

   –  ร้านเซนเตอร์วันซัพพลาย      &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;       เสนอราคา  12,000.- บาท

   –  ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง      & nbsp;                              เสนอราคา  12,000.- บาท

   4.2  ข้อแยกทางส่งน้ำ มีวาล์วปิด-เปิด  ขนาด 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง  ทนต่อแรงกระแทกขณะใช้งานผจญเพลิง  จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 10,000.- บาท

   –  หจก.นิธิโปรดักส์ไพร์แอนด์เซฟตี้      ;           ;      เสนอราคา   7,800.- บาท

   –  ร้านเซนเตอร์วันซัพพลาย      &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;       เสนอราคา  10,000.- บาท

   –  ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง      & nbsp;         & nbsp;                  เสนอราคา  10,000.- บาท

   4.3  ชุดดับเพลิง เสื้อและกางเกงผจญเพลิงซึ่งมีคุณสมบัติทนไฟและทนความร้อนหมวกดั บเพลิง   ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ผ้าคลุมศรีษะ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 80,000.- บาท

   –  หจก.นิธิโปรดักส์ไพร์แอนด์เซฟตี้      ;           ;      เสนอราคา 73,000.- บาท

   –  ร้านเซนเตอร์วันซัพพลาย      &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;        เสนอราคา 80,000.- บาท

   –  ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง      & nbsp;         & nbsp;                   เสนอราคา 80,000.- บาท

   4.4 สายส่งน้ำดับเพลิง  ขนาด 2.5 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว ทนต่อความร้อน  และสารเคมี  แต่ละเส้นมีความยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว   จำนวน 4 เส้น งบประมาณ 40,000.- บาท

   –  หจก.นิธิโปรดักส์ไพร์แอนด์เซฟตี้      ;

   ขนาด 2.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  19,600.- บาท

   ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  25,000.- บาท

   –  ร้านเซนเตอร์วันซัพพลาย      &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;

   ขนาด 2.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  25,000.- บาท

   ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  21,000.- บาท

   –  ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง      & nbsp;         & nbsp;

   ขนาด 2.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  21,600.- บาท

   ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 เส้น                               เสนอราคา  25,600.- บาท

    

   หัวฉีดน้ำฝอย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากทองเหลืองชุบโครเมียม จำนวน 1 ชุด   งบประมาณ 5,000.- บาท   รวมจำนวนเงินจัดซื้อทั้งสิ้น   147,000.- บาท  ราคากลาง 125,100.- บาท

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 5 รายการ

         / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

   2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

   2.1  ข้อแยกท่อธารประปาดับเพลิง  ขนาด 4×2.5×2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง   จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 12,000.- บาท

   2.2  ข้อแยกทางส่งน้ำ มีวาล์วปิด-เปิด  ขนาด 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากโลหะมีความแข็งแรง  ทนต่อแรงกระแทกขณะใช้งานผจญเพลิง  จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 10,000.- บาท

   2.3  ชุดผจญเพลิง  เสื้อและกางเกงผจญเพลิง  ซึ่งมีคุณสมบัติทนไฟและทนความร้อย  หมวดดับเพลิง       ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง  ผ้าคลุมศีรษะ  จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 80,000.- บาท

   2.4 สายส่งน้ำดับเพลิง  ขนาด 2.5 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว ทนต่อความร้อน  และสารเคมี  แต่ละเส้นมีความยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 4 เส้น งบประมาณ 40,000.- บาท

   2.5 หัวฉีดน้ำฝอย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากทองเหลืองชุบโครเมียม จำนวน 1 ชุด   งบประมาณ 5,000.- บาท

    

   4.5 หัวฉีดน้ำฝอย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว  ตัววัสดุทำมาจากทองเหลืองชุบโครเมียม จำนวน 1 ชุด   งบประมาณ 5,000.- บาท

   –  หจก.นิธิโปรดักส์ไพร์แอนด์เซฟตี้      ;           ;      เสนอราคา  4,200.- บาท

   –  ร้านเซนเตอร์วันซัพพลาย      &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;       เสนอราคา  5,000.- บาท

   –  ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง      & nbsp;                              เสนอราคา  5,000.- บาท

    

   5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

   5.1  นายนพรัตน์  วะณาไธสง     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ    เป็นประธานกรรมการ

   5.2  นายเจษฎา  อาชาศรัย           ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ  เป็นกรรมการ

   5.3  นางสาววิณุรา  อินวรรณ      ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ      & nbsp; เป็นกรรมการ

    

   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                  ประกาศ   ณ  วันที่   16  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2558

                                                ประกิจ  สุภาผล

                                           (นายประกิจ  สุภาผล)

                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว

   ทำรายการเมื่อ: 16-กค.-15at 10:57

0

Add a Comment