[ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (16 ช่ัวโมง) การทำประเป๋าผ้าด้นมือ ]

Posted by:

[ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (16 ช่ัวโมง) การทำประเป๋าผ้าด้นมือ ]

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น(16 ช่ัวโมง) การทำประเป๋าผ้าด้นมือ วันที่ 11 มิถุนายน 2559  และ 18 มิถุนายน 2559 ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

    ทำรายการเมื่อ: 20-มิย.-16at 11:26

0

Add a Comment