“ช่องทางการรายงานการเฝ้าระวังการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สามารถแจ้งตามช่องทางดังนี้”

Posted by:

“ช่องทางการรายงานการเฝ้าระวังการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สามารถแจ้งตามช่องทางดังนี้”
1.รับแจ้งทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 054-522203
2.รับแจ้งทาง Facebook เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
3.รับแจ้งผ่านสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่

0

Add a Comment