โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยเริ่มจากสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกวาว
45135

45138

45139

0

Add a Comment