เทศบาลตำบลทุ่งกวาว เดิมสถานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2539 จำนวน 2,143 แห่ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 และต่อมาได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล โดย กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 117 ง หน้า 49 เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  เป็นเทศบาลตำบลทุ่งกวาว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555