แผนที่ตำบลทุ่งกวาว

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

 1. สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง   ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่  ประมาณ  3  กิโลเมตร

1.2  เนื้อที่  ตำบลทุ่งกวาว   มีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน  4,075  ไร่  หรือประมาณ  6.52  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร  1,622  ไร่

1.3  ภูมิประเทศ     ตำบลทุ่งกวาว มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  •       ทิศเหนือ                         ติดต่อเขตตำบลทุ่งโฮ้ง
  •       ทิศใต้                             ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองแพร่
  •       ทิศตะวันออก                   ติดต่อกับตำบลเหมืองหม้อ
  •       ทิศตะวันตก                     ติดต่อกับตำบลป่าแมตและตำบลวังธง  โดยมีแม่น้ำยมกั้น

1.4  จำนวนหมู่บ้าน     6  หมู่บ้าน ประกอบด้วย

1.5  ประชากร/ครัวเรือน

รายละเอียดดังนี้

ข้อมูล ณ 23 เมษายน พ.ศ.2564

2. ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

1.ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว มีลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีคลองชลประทานเพื่อส่งน้ำเข้าที่นาจำนวน  2  สาย   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย และร้านค้า

2.ลักษณะภูมิอากาศ

            ตำบลทุ่งกวาว อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งพัดพาจากประเทศจีนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดพาจากทะเลอันดามันในช่วงระยะเวลาที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน  มีอิทธิพลทำให้บริเวณที่พัดผ่านมีอากาศเย็นและ   แห้งแล้ง  ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว  เมื่อลมมรสุมนี้อ่อนกำลังลง  จะมีมรสุมซึ่งเป็นลมร้อน ซึ่งพัดมาจากบริเวณ  ความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้  พัดเข้ามาแทนที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น  ฝนเริ่มตกมากขึ้น  ปริมาณฝนจะมากสูงสุด  เมื่อได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาจากมหาสมุทรอินเดียหรือทะเลอันดามัน

จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวสามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3  ฤดู  ดังนี้

  1. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศเริ่มหนาวเย็นเพราะเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และบางทีอาจมีฝนตกบ้างเพียงเล็กน้อยในบางพื้นที่ของจังหวัดแพร่
  2. ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  ถึงเดือนเมษายน  เป็นระยะที่ร้อนและแห้งแล้ง  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านมาจากบริเวณความกดอากาศสูง  ในทะเลจีนใต้ อุณหภูมิสูง มีฝนเล็กน้อยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
  3. ฤดูฝน เป็นระยะร้อนชื้น  ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  พัดผ่านจากมหาสมุทรอินเดีย  จึงนำความชื้นมา  ระยะนี้มีฝนตกมากขึ้น  อุณหภูมิสูงเริ่มเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม

–  อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.2 องศาเซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน เมษายน เท่ากับ  37.3 องศาเซลเซียส  และต่ำสุดในเดือน มกราคม เท่ากับ  15.1 องศาเซลเซียส

–  ปริมาณน้ำฝน  มีปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี 1,081.9 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดใน เดือนเมษายน  เท่ากับ 212.4  มิลลิเมตร  ต่ำสุดในเดือน  มกราคม  เท่ากับ  6.3  มิลลิเมตร

–  ความชื้นสัมพัทธ์  มีความชื้นสัมพัทธ์ตลอดปี  75.3  เปอร์เซ็นต์  สูงสุดในเดือนกันยายนเท่ากับ  84 เปอร์เซ็นต์  และต่ำสุดในเดือนมีนาคม เท่ากับ  61 เปอร์เซ็นต์

3. สภาพทางเศรษฐกิจ

  3.1  อาชีพ

                 ประชาชนในตำบลทุ่งกวาวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น  ปลูกข้าว  ถั่วเหลือง  ฯ และ เลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  ควาย  หมู  ไก่   เป็นครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีจำนวนร้อยละ 73.21  ของครัวเรือนทั้งหมด นอกจากนั้น ก็มีอาชีพรับจ้าง  และอาชีพอื่นๆ  ในตำบลทุ่งกวาวยังมีการประกอบอาชีพการปั้นอิฐมอญจำหน่าย  ซึ่งพื้นที่ที่มีการปั้นอิฐเป็นจำนวนมาก  ได้แก่  บ้านนาแหลม  หมู่ที่ 2,3,6 รายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อปี  56,966.53  บาท

3.2   การประกอบอาชีพของประชาชนตำบลทุ่งกวาว

ที่มา:ข้อมูลจปฐ.ปี พ.ศ.2562

4. สภาพสังคม

 

     4.1   การศึกษา             

     โรงเรียนประถมศึกษา                                       2           แห่ง

(โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง)

(โรงเรียนบ้านนาแหลมกองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)

–      ศูนย์การเรียนชุมชน(กศน.)                             1          แห่ง

–      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          2          แห่ง

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว)

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกวาว)

–     หอกระจายข่าว                                                           6          แห่ง

–     หอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลทุ่งกวาว                   1         แห่ง

 

ระดับการศึกษา

ที่มา: ข้อมูลจปฐ. ปี พ.ศ.2562

4.2   สถาบันองค์กรทางศาสนา

  1. วัด  มีจำนวน  3  แห่ง ดังนี้

                        1.1  วัดทุ่งกวาว                           หมู่ที่  1

                        1.2  วัดโศภนาลัย                         หมู่ที่  2

                        1.3  วัดนาแหลมเหนือ                    หมู่ที่  3

  4.3   การสาธารณสุข  

   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว                    1          แห่ง
   • สถานพยาบาลเอกชน                                                  –          แห่ง
   • ร้านขายของชำที่จำหน่ายยาสามัญ                               –          แห่ง
   • อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ                                 ร้อยละ   100

  4.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                

   • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่                             1          แห่ง
   • ป้อมตำรวจ                                                                 1          แห่ง
   • สถานีดับเพลิง                                                             1          แห่ง
   • ที่ทำการตำรวจชุมชน                                                   1          แห่ง
   • ตำรวจบ้าน                                                                  150      คน
   • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                 76        คน

 

4.5  ประเพณีและวัฒนธรรม

            ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกวาวจะยืดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย   เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช   ( ชาวแพร่นิยมเรียกว่า “ปอย” )  ประเพณีการทำศพ ฯลฯ   และที่แตกต่างจากประเพณีของชาวไทยในภาคอื่นๆ  อย่างเห็นได้ชัด เช่น  ประเพณีบูชาเท้าทั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญ (เรียกว่าฮ้องขวัญหรือบายสีสู่ขวัญ)  ประเพณีส่งเคราะห์ ประเพณีส่งแถน ประเพณีสืบชะตา  ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวทานเข้าวัด ประเพณีทานก๋วยสลาก ประเพณีทาน  ประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่งพิธีกรรมก็ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นในภาคเหนือมากนักในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล มี เทศกาลสงกรานต์ งานเทศกาลลอยกระทง งานเทศกาลแห่งเทียนพรรษา ฯลฯ ศิลปะจะมีรูปแบบของชาวล้านนาไทยทั่วไป เช่น ด้านดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน จะประกอบด้วย สะล้อ ซอ ซึง  และกองอืด ส่วนศิลปะการฟ้อนรำ มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนกลองอืด ฟ้อนเทียน ฯลฯ

ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่ จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทานอาหารพื้นเมืองเช่นแกงแค  ลาบเนื้อ แกงอ่อม แกงฮังเล และน้ำพริกหนุ่มเป็นต้น วัฒนธรรมการแต่งกาย          ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อของชาวแพร่ คือ ผ้าหม้อห้อม

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

5.2  ปริมาณขยะ และสิ่งปฏิกูล

 1. ปริมาณขยะ 2.5 ตัน / วัน
 2. รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ จำนวน  2 คัน   ขนาด  6  ตัน แบบอัดท้ายและขนาด 6 ตันแบบบรรทุกเทท้าย

6. การบริการพื้นฐาน

       6.1   การคมนาคม

  • ถนนสายหลักที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัด  ถนนยันตรกิจโกศล
  • ถนนภายในหมู่บ้าน ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตแล้ว ประมาณ  90%

6.2   การโทรคมนาคม

  • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(เอกชน)               –         แห่ง
  • โทรศัพท์สาธารณะ                                      10      แห่ง

6.3  การไฟฟ้าและประปา

  • ตำบลทุ่งกวาวใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกครัวเรือน
  • ตำบลทุ่งกวาวมีระบบประปาหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  

ศักยภาพในตำบล 

ก.  ศักยภาพของเทศบาลตำบลทุ่งกวาว 

 

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

      กลุ่ม/องค์กรในชุมชน

จุดเด่นของพื้นที่    (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งกวาว   นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่  ประมาณ  3  กิโลเมตร       มีแม่น้ำยมอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล นอกจากนั้นยังมีแม่น้ำแม่แคมไหลผ่านพื้นที่ทั้ง  6  หมู่บ้าน  เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร   และการพัฒนาในเชิงธุรกิจที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และประกอบธุรกิจต่างๆ  มีถนนเชื่อมติดต่อทุกหมู่บ้านสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก  มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงเกือบทุกครัวเรือน  นอกจากนี้มีหน่วยราชการและสถาบันการศึกษา  พร้อมทั้งยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับแรงงานได้

ค.  การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

ตำบลทุ่งกวาว ตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่อเทศบาลเมืองแพร่และเทศบาลทุ่งโฮ้ง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นร้านค้า  อาคารพาณิชย์  ตำบลทุ่งกวาวยังตั้งอยู่ในเขตควบคุมผังเมืองรวม  ดังนั้น  การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยจะต้องทำการขออนุญาตการก่อสร้างต่อเทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ปัจจุบันที่ดินในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกวาว  มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่า

1. พื้นที่ ทั้งหมด  4,075   ไร่

  • พื้นที่เกษตรกรรม  1,622    ไร่
  • พื้นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ    2,453  ไร่

2. ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

3. ระบบการปลูกพืช

 1. สิทธิในที่ดินทำกิน

ครัวเรือนที่มีที่ดินเป็นของตนเอง  จำนวน  531  ครัวเรือน  ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดินทำกินทั้งหมด  41  ครัวเรือน  การเช่าส่วนใหญ่จะเช่าจากคนในหมู่บ้านและคนในตำบลใกล้เคียง

                ข้อมูลกลุ่มดิน ความเหมะสมของดินและคุณภาพดิน

ดินในตำบลทุ่งกวาว  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  ประกอบด้วย

   1. กลุ่มดินพาน/ชุดดินเชียงราย  เหมาะสำหรับการปลูกข้าวและถั่วเหลือง
   2. กลุ่มชุดดินสระบุรี/ชุดดินเชียงราย  เหมาะสำหรับการปลุกพืชผัก,ข้าวและถั่วเหลือง
   3. กลุ่มดินชุดดินสระบุรี  เหมาะสำหรับการปลูกข้าว
   4. กลุ่มดินชุดห้างฉัตร/ชุดดินสตึก เหมาะสำหรับการปลูกข้าวโพด ,พืชผักและไม้ผล

                ความเหมะสมของดินต่อการปลูกพืชที่สำคัญในตำบลทุ่งกวาว

จากทรัพยากรดินในพื้นที่ตำบลทุ่งกวาว  จำนวน 2 กลุ่มชุดดิน  เมื่อนำมาจัดชั้นความเหมาะสม  สำหรับการปลูกพืชที่สำคัญ  โดยแบ่งชนิดพืชที่สำคัญ  เช่น  ข้าว  พืชไร่ สามารถจัดชั้นความเหมาะสมของดิน  ได้ดังนี้

   1. กลุ่มชุดดินพาน  เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ำพัดมาทับถมในบริเวณที่เป็นตะกอนลำน้ำค่อนข้างใหม่ สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะราบ  มีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ช้า
   2. กลุ่มชุดดินสระบุรี  เป็นดินที่เกิดจากตะกอนลำน้ำที่พัดมาทับถมในบริเวณที่ลุ่มหรือเป็นแอ่งของตะกอนทะลักน้ำค่อนข้างใหม่หรือเป็นบริเวณที่ติดต่อกับที่ราบน้ำท่วมถึง