วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

“ตำบลทุ่งกวาวเป็นชุมชนกึ่งเมือง ที่คงความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง บนรากฐานทรัพยากรที่หลากหลาย สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนและสุขภาวะชุมชนดี”