วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว

 

ตำบลทุ่งกวาวเป็นชุมชนกึ่งเมือง ที่คงความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง บนรากฐานทรัพยากรที่หลากหลาย สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนและสุขภาวะชุมชนดี”