ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

สขร.1_เดือน_ตุลาคม_-_ธันวาคม_2557

สขร.1_เดือนมกราคม_2558-มีนาคม_2558

สรข.1เดือนเมษายน_2558

สขร.1_พฤษภาคม_2558

สขร.1_เดือน_มิถุนายน_2558

สขร.1_เดือนกรกฏาคม_2558

สขร.1_เดือนสิงหาคม_2558

สขร1 ประจำเดือน กันยายน 2558_1.pdf

สขร1 ประจำเดือน กันยายน 2558_2.pdf

สขร1ประจำเดื่อนพฤศจิกายน2558

แผ่นที่_1.pdf

แผ่นที่_2.pdf

แผ่นที่_3.pdf

แผ่นที่_4.pdf

แผ่นที่_5.pdf

สข.ร1 ประจำเดือนธันวาคม 2558

_ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่อง_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ ำปี_2559.pdf

457_สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือธันวาคม_2558_2. pdf

สขร.ประจำเดือน มกราคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประจ ำปี_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มกราคม_2559.pdf

สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่อง_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจ ำปี_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_กุมภาพันธ์.pdf

สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำป ี_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม_2559.pdf

สขร.ประจำเดือน เมษายน 2559

_ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปี_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน.pdf

สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม_2559.pdf

สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่อง_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจ ำเดือนมิถุนายน_2559.pdf

_สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.pdf

สขร.ประจำเดือน กรกฏาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.pdf

สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาวเรื่องสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง_ประจำ ปี_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม_2559.pdf

สขร.ประจำเดือน กันยายน 2559

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำปี_2559_ประจำเดือนกันยายน _2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.pdf

สรุปผลการจัดซื้อและจัดจ้าง_ประจำปี_2559.pdf

สขร.ประ่จำเดือน ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว_เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำป ี_2560_ประจำเดือน_ตุลาคม_2559.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_ตุลาคม_2559หน้า_1 -5.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม_2559หน้า_6- 10.pdf

สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2559
สขร.ประจำเดือน มกราคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจปีงบประมาณ_2560_ประจำเดือน กุมภาพันธ์_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำปีงบประมาณ_2560_ประจำเดือ นมีนาคม_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน เมษายน 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี_2560_ประจำเดือนเมษายน_2 560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.pdf

สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำปี_2560_ประจำเดือนพฤษภาคม _2560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำปี_2560_ประจำเดือนมิถุนาย น_2560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มิถุนายน_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำปี_2560_ประจำเดือน_กรกฏาค ม_2560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2560
สขร.ประจำเดือนกันยายน 2560
สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ_จัดจ้าง_ประจำปีงบประมาณ_2561_ประจำเดื อน_ตุลาคม_2560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม_2560.pdf

สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_พฤศจิกายน_2560.pd f

สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม_2560.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม_2560.pdf

สขร.ประจำเดือนมกราคม 2561

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือนมกราคม_2561.pdf

สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์_2561.pd f