สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี 2559.pdf