คู่มือประชาชน

1การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

2การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่_2_ขั้นต. pdf

3การออกใบอนูยาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยที่1_ขั้นตอน. pdf

4การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันค_ลักษณะที.p df

5การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน_ลักษณ. pdf

6การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

7การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

8การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf

9การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา_91_แห่ง_พรบ.แก้ไขเพิ่มเ. pdf

10การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกั .pdf

11การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

12การรับชำระภาษีป้าย.pdf

13การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf

14_การทดสอบถังครบวาระ_ระยะที่_2_ชั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบแ .pdf

15การทดสอบถังครบวาระ_ระยะที่_1_ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจ .pdf

16การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

17การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

18การแจ้งถมดิน.pdf

19การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

20การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

21การแจ้งขุดดิน.pdf

22การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา_39_ทวิ.pdf

23การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามพรบ.ทะเบ.p df

24การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตามพรบ.ทะเบียนพาณิ.p df

25การจดทะเบียนพาณิชย์_ตั้งใหม่ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ.24.p df

26การควบคุมการเผาในที่โล่ง_พ.ศ.2556.pdf

27การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร_ตามมาตรา_22.pdf

28การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามมาตรา_33.pdf

29การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร_ตามมาตรา_21.pdf

30การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกขอ .pdf

31การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนส .pdf

32การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

33การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21.pdf

34การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

35การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf

36การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf

37การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.pdf

38การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ.p df

39การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf

40การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf

41การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf

42การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

43การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

44การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร .pdf

45การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf

46การขอใบรับรองการก่อสร้าง_ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาต .pdf

47การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกู .pdf

48การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่ .pdf

49การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติด .pdf

50การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pd f

51การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป. pdf

52การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้ .pdf

53การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pd f

54การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

55การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ส .pdf

56การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf

57การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที. pdf

58การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที. pdf

59การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุส .pdf

60การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแ. pdf