กองช่าง

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่าย เงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขอ ง อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน

  1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         – งานก่อสร้างและบูรณาการ

         – งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

         – งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ

         – งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

         – งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

         – งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

         – งานธุรการประจำส่วนโยธา

         – งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

         – งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง

         – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  1. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         – งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

         – งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน

             และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

         – งานเขียนแผนที่ต่างๆ

         – งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ

         – งานประเมินราคา

         – งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย

         – งานตกแต่งสถานที่

         – งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

         – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  1. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         – งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา

         – งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา

         – งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

         – งานระบายน้ำ

         – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  1. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

         – งานสำรวจและแผนที่

         – งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

         – งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง

         – งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวข องจังหวัด

         – งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         – งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดไฟล์ กองช่าง.doc