เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556

 

เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ.2556.pdf