เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556

 

เทศบัญญัติเรื่องการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556