ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542

 

ข้อบังคับตำบลเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พุทธศักราช 2542

เอกสาร หน้าที่ 1.pdf

เอกสารหน้าที่ 2.pdf

เอกสารหน้าที่ 3.pdf

เอกสารหน้าที่ 4.pdf

เอกสารหน้าที่ 5.pdf

เอกสารหน้าที่ 6.pdf

เอกสารหน้าที่ 7.pdf