ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546

เอกสารหน้าที่_1.pdf

เอกสารหน้าที่_2.pdf

เอกสารหน้าที่ 3.pdf

เอกสารหน้าที่ 4.pdf

เอกสารหน้าที่_5.pdf

เอกสารหน้าที่_6.pdf

เอกสารหน้าที่_7.pdf

เอกสารหน้าที_8.pdf

เอกสารหน้าที่_9.pdf

เอกสารหน้าที่_10.pdf

เอกสารหน้าที่_11.pdf

เอกสารหน้าที่_12.pdf

เอกสารหน้าที่_13.pdf

เอกสารหน้าที่_14.pdf

เอกสารหน้าที่_15.pdf

เอกสารหน้าที่16.pdf

เอกสารหน้าที่17.pdf

เอกสารหน้าที่18.pdf

เอกสารหน้าที่19.pdf

เอกสารหน้าที่20.pdf