ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546

เอกสารหน้าที่1.pdf

เอกสารหน้าที่2.pdf

เอกสารหน้าที่3.pdf

เอกสารหน้าที่4.pdf

เอกสารหน้าที่5.pdf

เอกสารหน้าที6.pdf

เอกสารหน้าที่7.pdf

เอกสารหน้าที่8.pdf

เอกสารหน้าที่9.pdf

เอกสารหน้าที่10.pdf

เอกสารหน้าที่11.pdf

เอกสารหน้าที่12.pdf

เอกสารหน้าที่13.pdf

เอกสารหน้าที่14.pdf

เอกสารหน้าที่15.pdf