พระราชบัญญัติ 

  พระราชบัญญํติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้อง ถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น.pdf

  พระราชบัญญัติ.pdf

  พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำ รุงท้องที่พ.ศ.2529.pdf

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540.pdf

  พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต.pdf

  พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราพ.ศ.2527.pdf

  พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเ ฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น.pdf

  พระราชบัญญัติบำเหน้จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf

  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่.pdf

  พระราชบัญญัติภาษีป้าย.pdf

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542.pdf

  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น.pdf

  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537.pdf